Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

No. 163. DELFSTOFFEN. Tijdstip der inwerkingtreding van het Koninklijk besluit in Indisch Staatsblad 1899 Il? 297 en van de ordonnantie in Staatsblad 1904 II? 262.

IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord:

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut!

doet te weten:

Dat Hij, het tijdstip willende bepalen, waarop het Koninklijk besluit van 29 Juli 1899 Tl! 29 (Indisch Staatsblad 11? 297) en de ordonnantie van 24 Mei 1904 (Staatsblad ü- 262) in werking treden;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

I. Het Koninklijk besluit en de ordonnantie bovengeïioemd treden in werking op 1 Juli 1905.

II. Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harer afkondiging.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chineesche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 25sten Februari 1905.

J. B. VAN HETJTSZ.

De Algemeene Secretaris, C. B. NEDERBURGH.

Uitgegeven den tweeden Maart 1905.

De Algemeene Secretaris,

C. B. NEDERBURGH.

Sluiten