Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generaal mocht wenschen te ontvangen, worden schriftelijk gevraagd en gegeven.

(2) De verzoeker kan tot het Hooggerechtshof het verzoek richten om in persoon of bij een door hem aangestélden bijzon deren gemachtigde over de zaak te worden gehoord; hij is bevoegd bij zijn verzoek op te geven over welke punten hij wenscht dat het verhoor zal loopen.

(3) Het Hof is ook ambtshalve bevoegd den verzoeker of den door dezen aangestelden bijzonderen gemachtigde over de zaak te hooren.

(4) De oproeping van den verzoeker of diens gemachtigde geschiedt bij aangeteekenden brief van den Griffier van het Hooggerechtshof. Wanneer het Hof ambtshalve besluit den verzoeker of diens gemachtigde te hooren, wordt bij de oproeping medegedeeld over welke punten het Hof den verzoeker of diens gemachtigde wenscht te hooren.

(5) Zoowel wanneer ingevolge een verzoek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel de verzoeker of diens gemachtigde door het Hof moet worden gehoord en de verzoeker de punten heeft opgegeven waarover hij wenscht dat het verhoor zal loopen, als wanneer het Hof ambtshalve besluit den verzoeker of diens gemachtigde te hooren, wordt daarvan door den Griffier ten spoedigste aan den GouverneurGeneraal kennis gegeven, onder opgave van dag en uur, waarop het verhoor is bepaald, en hetzij van de door den verzoeker opgegeven punten hetzij van die, waarover het Hof den verzoeker of diens gemachtigde wenscht te hooren, zijnde het Hof niettemin in beide gevallen bevoegd het verhoor ook te doen loopen over andere punten dan genoemd in de kennisgeving aan den Gouverneiir-Genera-al en in de oproeping bedoeld in het vierde lid van dit artikel. Zoo noodig kan het Hof het verhoor voortzetten op een nader te bepalen dag en uur, in welk geval geen nieuwe oproeping van den verzoeker of diens gemachtigde en, tenzij de Gouverneur-Generaal aanvankelijk niet bij het verhoor was vertegenwoordigd, ook geen nieuwe kennisgeving aan den Gouverneur-Generaal worden vereischt.

(6) De verzoeker of dieng gemachtigde is bevoegd zich bij het verhoor door een raadsman te doen bijstaan.

(7) De Gouverneur-Generaal is bevoegd zich bij het verhoor te doen vertegenwoordigen.

(8) De verzoeker mag in den loop van het onderzoek nieuwe stukken overleggen.

(9) Ook de Gouverneur-Generaal is bevoegd in den loop van het onderzoek stukken te doen overleggen en aan het Hof inlichtingen te doen verstrekken.

Artikel 18.

De eindbeslissing, door het Hooggerechtshof ingevolge artikel 16 van deze ordonnantie genomen, heeft tusschen partijen kracht van gewijsde. '

Artikel 19.

(1) De Griffier van het Hooggerechtshof zendt van de eindbeslis-

Sluiten