Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingevolge artikel 21 van het Koninklijk besluit van rechtswege is vervallen.

(2) Op dezelfde wijze wordt gehandeld, wanneer de concessie ingevolge artikel 21 van het Koninklijk besluit van rechtswege is vervallen ten aanzien van die rechtverkrijgenden van een overleden concessionaris, die naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal — en. ingeval van geschil, volgens de beslissing van het Hooggerechtshof — niet binnen den in artikel 11 van het Koninklijk besluit genoemden termijn aan de in dat artikel gestelde vereischten hebben voldaan.

(3) Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoeld besluit wordt ten spoedigste van wege den Gouverneur-Generaal aan den belanghebbende bij gerechtelijke akte beteekend.

(4) Het besluit wordt in de Javasehe Courant en in de Nederlandsche Staatscourant bij uittreksel aangekondigd.

Artikel 23.

(1) Wanneer een concessie van rechtswege is vervallen zal daarvan door den betrokken ambtenaar aanteekening worden gehouden op de minuut en de gros der desbetreffende, ingevolge de ordonnantie van '9 Xovember 1873 (Staatsblad 18T3 n? 2176) opgemaakte gerechtelijke akte en, zoo het zakelijk recht tot mijnontginning met hypotheek is belast, ook op de minuut van den schuldbrief, in het protocol, en op de gros. De op de grossen te stellen aanteekeningen zullen echter slechts dan behoeven plaats te hebben, wanneer aan het door den betrokken ambtenaar gedaan verzoek om vertooning door den houder is "voldaan.

(2) Tot het stellen van bovenbedoelde aanteekeningen op de minuten van de gerechtelijke akte en van den schuldbrief en in het protocol zal van wege den Gouverneur-Generaal aan den in het eerste lid van dit artikel bedoelden ambtenaar een afschrift van het in het vorige artikel bedoeld besluit worden toegezonden.

Artikel 24.

(1) De concessionaris, wiens concessie van rechtswege is vervallen, moet, zoodra zijn bevoegdheid om, krachtens het eerste lid van artikel 21 dezer ordonnantie, de ontginning voort te zetten heeft opgehouden, deze onmiddellijk staken of doen staken.

(2) Hetzelfde geldt voor rechtverkrijgenden van een overleden concessionaris, te wier aanzien de concessie van rechtswege is vervallen.

(3) De concessionaris, de rechtverkrijgenden van* een overleden concessionaris, hunne vertegenwoordigers of ondergeschikten, die in strijd met het bepaalde bij dit artikel de ontginning voortzetten of doen voortzetten, worden gestraft met eene boete van vijftig gulden tot twee duizend gulden.

(4) Onverminderd de strafvervolging is de politie bevoegd de voortzetting der ontginning in strijd met het bepaalde bij dit artikel te heletten.

(5) Bij het te niet gaan van eene concessie door het vervallen van rechtswege, vervallen alle daarop rustende lasten en verkrijgt het Gou-

Sluiten