Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 30.

Het bepaalde bij artikel 29 van deze ordonnantie is mede toepasselijk op:

a. bestuurders van vennootschappen onder eene firma of bij wijze van geldschieting, voorzoover op het in artikel 26 van deze ordonnantie genoemd tijdstip die vennootschappen houders zijn van concessiën, dan wel naainlooze vennootschappen besturen, welke houders van concessiën zijn;

b. op bestuurders van naamlooze vennootschappen welke op het in artikel 26 van deze ordonnantie genoemd tijdstip andere naamlooze vennootschappen, houders van concessiën, besturen.

Artikel 31.

Het tweede lid van artikel 6 van de ordonnantie, opgenomen in Staatsblad 1874 ïï? 128, wordt sub a gelezen:

Het bewijs dat de aanvrager voldoet aan de bepaling van artikel 12 van het Koninklijk besluit van 2 September 1873 11* 13 (Indisch Staatsblad 11; 217a).

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en Chinecsche talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te Buitenzorg, den 24gten Mei 1901. W. ROOSEBOOM. De Algcmecne Secretaris, C. B. NEDERBURGII.

Uitgegeven den dertigsten Mei 1904.

De Algemcene Secretaris,

C. B. NEDEIiBURGH.

Sluiten