Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

concessie moeien voor den duur der vergunning of der concessie en voor al wat daarop betrekking heeft domicilie kiezen ten kantore van een hoofd van gewestelijk bestuur binnen wiens gewest het onderzoekingsterrein of concessieterrein geheel of gedeeltelijk gelegen is.

(3) De rechten en verplichtingen, uit eene vergunning tot opsporing en uit eene concessie voortvloeiende, gaan bij overlijden van den wettigen houder over op diens rechtverkrijgenden, voor zoover zij reeds dadelijk, dan wel binnen den lijd van één jaar na het openvallen der erfenis, voldoen aan de vereischten van dit artikel. Zij kunnen binnen dat jaar worden overgedragen aan personen of vennootschappen, die voldoen aan de vereischten van dit artikel, voor zooveel betreft vergunningen tot opsporing met inachtneming van het bepaalde bij het zevende lid van art. 7 en overigens behoudens goedkeuring van den Gouverneur-Generaal.

(4) Geschillen nopens het voldoen aan de vereischten van dit artikel worden beslist door den rechter en op de wijze bij ordonnantie te regelen.

Artikel 5.

De winning van steenzout wordt niet toegestaan dan op plaatsen waar het zoutmonopolie niet van kracht is.

Artikel 6.

(1) Deze wet is, behoudens het eerste en tweede lid van art. 1 en met uilzondering van dat gedeelte, hetwelk de verhouding regelt tusschen de rechthebbenden op den grond en derde belanghebbenden eenerzijds en ondernemers van mijnbouwkundige opsporingen en van mijnontginning anderzijds, zoomede van art. 26, niet vap toepassing op van Gouvernemenlswege ondernomen opsporingen en ontginningen, blijvende de bevoegdheid van het Gouvernement onverkort om opsporingen of ontginningen te bewerkstelligen, waar die niet in strijd komen met aan opspoorders of concessionarissen verleende rechten.

(2) Deze wet is ook niet van toepassing op de ontginning van delfstoffen door de inlandsche of daarmede gelijkgestelde bevolking ondernomen:

a. voor zoover die ontginning op kleine schaal en voor eigen rekening en bate geschiedt, een en ander ter beoordeeling van den Gouverneur-Generaal;

b. wanneer die ontginning, als behoorende tot de verpachte middelen of uit anderen hoofde, afzonderlijk geregeld is.

TITEL II.

Mijnbouwkundige opsporingen.

Artikel 7.

(1) Recht tot opsporing wordt verkregen door schriftelijke vergunning van Regeeringswege, welke niet verleend wordt dan nadat de rechthebbenden op den grond, zoomede derde belanghebbenden

Sluiten