Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sionarissen zich dienaangaande niel onderling kunnen verstaan, zijn zij gehouden zich le gedragen naar de regelingen, ter zake door den Gouverneur-Generaal te treffen.

(2) De concessionaris is aansprakelijk voor de schade, die hij aan eene naburige ontginning toebrengt.

Artikel 2G.

De aanspraak op schadeloosstelling, in de artt. 24 en 25 bedoeld, -voor zoover zij niet gegrond is op eene overeenkomst, verjaart door verloop van drie jaren, le rekenen van den dag, waarop de schade aan den belanghebbende bekend is.

Artikel 27.

(1) De schulden, voortspruitende uit de verplichting tot schadevergoeding en uit het in gebruik nemen van gronden, volgens art. 21 «n het tweede lid van art. 22, zijn bevoorrecht op de concessie, op het product der ontginning en op den inventaris.

(2) Het hierbedoelde voorrecht gaat boven pand en hypotheek.

TITEL V.

Ilet verkrijgen van concessiën.

Artikel 28.

(1) De ontdekking van eene in deze wet genoemde delfstof geeft ■den ontdekker, die óf is houder van eene vergunning tot het doen van opsporingen, óf concessionaris op het betrokken veld, — behoudens het bepaalde in het tweede en zevende lid van dit artikel en in art. 15, — recht op concessie tot ontginning van de ontdekte delfstof zoodra hij zijn aanspraken doet gelden.

(2) De ontdekker, die houder is van eene vergunning tot het doen van opsporingen, behoort zijne aanspraken geldend te maken vóór het verstrijken van den termijn waarvoor de vergunning verleend is

(5) De aanspraken in bet eerste lid bedoeld worden geldend gemaakt door een in tweevoud opgemaakt en aan den GouverneurGeneraal gericht schriftelijk verzoek om concessie, in le dienen bij den bij ordonnantie aan te wijzen ambtenaar.

(4) Die ambtenaar teekent op beide exemplaren van het verzoekschrift dag en uur der indiening aan, en stelt vervolgens een exemplaar weder aan den verzoeker ter hand.

(5) Het verzoekschrift moet bevatten:

lf. den naam, de voornamen en de woonplaats van den verzoeker; 2'. de benaming der delfstof of de namen der delfstoffen voor welker

ontginning coucessie gevraagd wordt;

oe. de ligging van de ontdekte vindplaats of vindplaatsen en de grenzen, hetzij van het aangevraagde, hetzij van het bestaande concessicterrein;

Sluiten