Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4". den naam aan de concessie le geven of gegeven;

het gekozen domicilie.

(6) Voldoet het verzoekschrift niet aan de in dit artikel gestelde "vereischlen, dan zal de verzoeker, binnen een termijn van één maand nadat hij daarmede in kennis is gesteld, de noodige verbeteringen daarin kunnen aanbrengen.

(7) Het vroeger ingediende verzoek heeft de voorkeur boven de later ingediende.

(8) Het hierbedoelde recht op concessie kan, mits in zijn geheel, aan anderen, voldoende aan de vereischten in art. 4 gesteld, worden overgedragen, behoudens goedkeuring van den Gouverneur-Generaal.

(9) Voorscliriften tol uitvoering van dit artikel, alsook betreffende de maximum-afmetingen van concessieterreinen worden bij ordonnantie vastgesteld.

Artikel 29.

Na de indiening van het bij art. 28 bedoelde verzoek om concessie* kan de ontdekker zijne werkzaamheden op den voet van opsporingswerken voortzetten totdat bij in kennis zal zijn gesteld van de beschikking op zijn verzoek.

Artikel 50.

(1) Indien, in het belang van eene doelmatige begrenzing of van eene behoorlijke ontginning, zulks door den Gouverneur-Generaal noodig wordt geoordeeld, kan den ontdekker, behoudens de rechten en aanspraken van anderen, concessie worden verleend voor eene grootere uitgestrektheid dan door hem is aangevraagd overeenkomstig art. 28, of kunnen in het concessielerrein aangrenzende gronden begrepen worden, die buiten het onderzoekingsterrein liggen.

(2) Het besluit waarbij concessie verleend wordt moet behelzen: ö. den naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van den

concessionaris;

b. den naam van de concessie;

c. de oppervlakte en de grenzen van het concessieterrein, aangeduid op eene bij het besluit behoorende kaart;

d. den duur der concessie;

e. den naam van bet gewest en de afdeeling, dan wel de namen van de gewesten en de afdeelingen waarbinnen het concessieterrein gelegen is, zoomede het gekozen domicilie;

/. den naam der delfstof of de namen der delfstoffen waarvoor concessie verleend wordt;

g. de bijzondere voorwaarden voor zoover zij noodig zijn;

h. den datum.

(3) Een authentiek afschrift van hel besluit wordt aan den concessionaris uitgereikt.

Sluiten