Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(S) In bijzondere gevallen kan voldoening van den cijns in nalura en ook, volgens regelen bij ordonnantie te stellen, bij abonnement door den Gouverneur-Generaal worden toegestaan.

TITEL VIL

Vervallenverklaring van rechten en le niet;gaan van concessicn.

Artikel 37.

(1) De concessionaris kan van de hem bij de concessie verleende rechten door den Gouverneur-Generaal worden vervallen verklaard:

a. ingeval hij, op bekomen last om de ontginning wegens, naar het oordeel van den Gouverneur-Generaal, overwegende redenen van algemeen belang aan te vangen of na staking weder op te\alten, in gebreke blijft binnen den hem gestelden tijd aan dien last ten genoegen van den Gouverneur-Generaal te voldoen;

b. ingeval hij achterlijk of nalatig is in de nakoming van \eiplichtingen, hem ter zake der ontginning bij wettelijke voorschriften of bij de akte van concessie opgelegd, dan wel ingeval hij weigert of in gebreke blijft gevolg te geven aan de in het algemeen belang of in het belang der veiligheid van personen en goederen door eene daartoe bevoegde autoriteit omtrent zijne werken gege\en voorschriften.

(2) Tol de vervallenverklaring wordt niet overgegaan, dan nadat de concessionaris of zijn gemachtigde door of van wege den GouverneurGeneraal met het voornemen tot vervallenverklaring bij gerechtelijk beteekende akte is in wetenschap gesteld, hem de gelegenheid is gegeven voor zijne belangen op te komen en hij tevens een lieiu te verleenen, met den datum van beteekening der gerechtelijke akte ingaanden, termijn van ten minste één jaar, om zijne verplichtingen volledig na le komen of om aan de gestelde eisclien t6 voldoen, onbenut heeft laten voorbijgaan. Voor zoover die verplichting strekt lot betaling eener geldsom, zal die termijn ten minste drie maanden zijn.

Artikel 58.

(1) De concessionaris, die bij beschikking van den GouverneurGeneraal van zijne rechten is vervallen verklaard, waarvan onmiddellijk mededeeling wordt gedaan aan den Minister van Koloniën, kan daarvan in beroep komen bij den Koning.

(2) Het daartoe strekkend verzoekschrift wordt door hem ingediend binnen zes maanden nadat het besluit ter kennisse van hem of van zijn gemachtigde in Nederlandsch-lndië is gebracht. Het verzoekschrift wordt aan den Gouverneur-Generaal ingediend en door dezen onverwijld aan den Minister van Koloniën verzonden.

(3) De Koning beschikt op het tijdig ingestelde beroep na den Raad van State le hebben gehoord.

Sluiten