Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. indien de houder van hel recht op concessie dan wel de concessionaris ophoudt aan de in art. 4 gestelde vereischten te voldoen;

b. hij' overlijden van den houder van dat recht of van den concessionaris, ten aanzien van die rechtverkrijgenden, die niet binnen den in art. 4 genoemden termijn aan de in dat artikel gestelde vereischten hebben voldaan.

Artikel 40.

(1) Ingeval de concessionaris intrekking zijner concessie verzoekt, is op dat verzoek van toepassing hetgeen in het zesde lid van art. 38 ten opzichte van de daarbedoelde beschikking is voorgeschreven.

(2) De gerechtelijke beteekeningen en de openbaarmakingen geschieden door de zorg van den concessionaris.

(3) Het zevende en elfde lid van art. 38 zijn ten deze van toe-

Pa(4)ng Indien geen verzoek tot openbaren verkoop bij den raad van justitie is ingediend geeft de griffier van liet college eene desbetreffende verklaring aan den concessionaris af, welke aan de Regeering zal worden overgelegd, met de relazen waaruit van eene behoorlijke beleekening van hel verzoek aan de hypotheekhouders blijkt.

(5) Ten aanzien van door concessionarissen ingediende verzoeken om gedeeltelijke intrekking hunner concessie is toepasselijk het bij art. 19 bepaalde aangaande splitsing van een concessieterrein.

Artikel 41.

(1) Bij het te niet gaan eener concessie, vervallen alle daarop rustende lasten en verkrijgt het Gouvernement, behoudens over die gedeelten van den bovengrond en de daarop staande gebouwen die den laatslen concessionaris in eigendom toebehooren, de volle en vrije beschikking over het mijnveld, en over al hetgeen tot bekleeding en verzekering der mijnwerken dient, zonder dat eenige vei goeding aan den laatsten concessionaris verschuldigd is.

(2) Door den Gouverneur-Generaal wordt een termijn bepaald binnen welken de laatste concessionaris de niet tot de bekleeding en verzekering der mijnwerken dienende inrichtingen, zijne op Gouvernementsgrond staande gebouwen en den yerderen inventaris der onderneming, zoomede de nog voorhanden producten der ontginning kan verwijderen. Wat binnen dien termijn niet is verwijderd, vervalt aan het Gouvernement, tenzij er over is beschikt op eene andere door den Gouverneur-Generaal goedgekeurde wijze-.

Artikel 42.

Bii het te niet gaan eener concessie stelt de concessionaris, evenals bij verkoop, in de gevallen bij de artt. 38 en 40 bedoeld, alle kaarten, teekeningen en schetsen van of betrekking hebbende op de mijnwerken kosteloos ter beschikking van den Gouverneur-Generaal.

Sluiten