Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwaar zijn, doch waarvan de voordracht den toehoorder — van de plaats zelve — uitnemend voldoet.

Nog oneindig veel meer wordt er gezongen; om der onpartijdigheidswille moet ik, tot mijn grievend leedwezen, daaromtrent een bescheiden stilzwijgen bewaren.

Men heeft onderscheidene sterren aan den muzikalen hemel ter plaatse, die zonder onderscheid zich verbeel den, buitengewoon begaafd te zijn en, met ware grootmoedigheid, door alle kunstkenners-stadgenooten in dien waan worden gelaten.

Wee echter hem, die de argeloosheid heeft om, wanneer hem op den man af zijn oordeel gevraagd wordt, met de hand op het hart te verklaren „dat het wonderschoon was, maar dat hij de dilettante toch liever hoort spelen dan zingen"; hoewel hij zich niet zou vermeten, al ware hij op de pijnbank gespannen, oprecht te bekennen dat het kind valsch zingt.

Zelfs die onnoozele preferentie, zoo voorzichtig en schoorvoetend te kennen gegeven, heeft hem den onverzoenlijken haat van de bekoorlijke Patti III op den hals gehaald, en onder minachting of snedig uitgedachte hatelijkheden boet de onverlaat zijne kortzichtigheid en zijn geringe vorderingen in de kunst, hoe in een „lief stadje" oprecht zijne meening te zeggen.

Men heeft er natuurlijk ook concerten, waarin men de werken der groote meesters hoort.... uitvoeren; mij schiet op 't oogenblik geen ander woord te binnen. Een orkest, hoofdzakelijk uit liefhebbers bestaande, verrast de hoorders ontelbare malen met ééne zelfde symphonie; daar men nu eenmaal weet, dat klassieke muziek een weinig onbegrijpelijk is en de hoorder werkelijk

Sluiten