Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middag daar afstapte om den overgang van loods tot buitenverblijf te betrekken, waaraan dak en schoorsteenen

nog ontbraken.

Lachend gelegen in een bietenveld, zoo laag dat bij eventueele doorbraak — waarop volgens deskundigen wel eenig uitzicht bestond — het water een meter boven de nok van het huis zou komen, zoodat men daarin zou leven als in een aquarium, men zal moeten erkennen dat dit een aantrekkelijk verblijf mocht heeten.

Daarbij zoo eenzaam, dat men een cirkel met 'n straal van een half uur gaans kon beschrijven zonder bewoonde oorden te genaken, zoodat men ons had kunnen uitmoorden, zonder dat er in de eerste vier-entwintig uur een haan naar kraaide t is heel beleefd, dat men het niet gedaan heeft! — alle bewoners van kleine stadjes zullen met eenige satisfactie vernemen dat dit eene rechtmatige straf was voor den ondankbare, die niet ontvankelijk geweest was voor het klein-

steedsche leven.

Hoe gaarne zoude hij toen toch weder eens zoo n liefhebberij concert hebben bijgewoond of een rederijkersvoorstelling — neen, dat niet, want in een naburig plaatsje toch genoot hij iets van dien aard, dat wederom hem met afgrijzen vervulde. Hoe gaarne zou hij in ballingschap zelfs die twee lieve dames, welke voortdurend hem in herinnering bleven, hebben op de thee gevraagd; wellicht zoude het hem een weemoedig gevoel van maatschappelijke gezelligheid gegeven hebben, nog eens door een diender te worden bekeurd ....

Niets van dat alles; geen avond-receptie, geen „jour"; o-een Nutslezing in eene gehoorzaal met een biljart;

Sluiten