Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eieren van leger, marine en schutterij; zelfs een paar Kamerleden, die eerlang voor eene herkiezing in aanmerking kwamen, verschenen op het oorlogstooneel, ten blijke van hunne levendige belangstelling in 's lands militaire zaken. Ministers en andere grootwaardigheidsbekleeders werden natuurlijk met den noodigen omhaal ontvangen en rondgeleid; gewone stervelingen aan hun lot overgelaten. Dat is zoo 's werelds beloop.

Dien dag nu zouden onze dames ons in de ballingschap komen opzoeken. De overste had nog eenigen tijd tegengesparteld, maar eindelijk den verstandigsten weg gekozen; althans wij verdachten hem van den diplomatieken zet, den leider eens over 't geval te polsen, waartoe hij had gebruik gemaakt van een geschikt oogenblik na tafel, als wanneer de grooten der aarde meer geneigd zijn tot meegaandheid en menschenmin. In hoever 't hem is mogen gelukken, den opperbevelhebber hierbij 'n weinig in 't zonnetje te zetten, is nooit uitgelekt; maar de omstandigheid dat alles van 'n leien dakje ging, deed ons in gemoede gelooven dat hier de kronkelpaden van den diplomaat niet geheel hem onbekend waren.

Overste Van Damme had twee mooie dochters, die nu en dan hem in β€žDe vergulde draak" kwamen troosten; Harensma, Buisman en onze lijfarts waren gehuwd, β€” mijn ambtgenoot van de kanonniers had eene vriendelijke levensgezellin en Buisman een aardig jong vrouwtje, β€” en jaren geleden had ook ik, na de noodige formaliteiten en heel wat omslag, van het Depart. v. O. de vereischte vergunning bekomen om in het huwelijksbootje te stappen; welk bootje wegens onophoude-

Sluiten