Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reiden; menige geschiedkundige bijzonderheid ten beste gevende.

Men was tijdens onze fort-oefeningen reeds bezig, het Slot wat te restaureeren, 't geen dit hoog nöodig had.

Alvorens een schrede verder te gaan, zie ik mij genoopt, instantelijk de belijdenis af te leggen, dat ik een goed vaderlander ben, die onze geschiedenis in eere houd, zeer vatbaar voor antiquarische indrukken, zelfs voor uitingen van geestdrift, waar ik merkwaardige overblijfselen van een schoon verleden mag aanschouwen en herinnerd word aan den bloeitijd onzer Nederlandsche letteren. Men zal dus niet zonder genade mij beschuldigen van snood wandalisme, wanneer ik uit een militair oogpunt dat Muiderslot, in plaats van gerestaureerd, liever opgeruimd had gezien.

Midden in een vestingwerk van eenige beteekenis kan men datzelfde beroemde Slot een onding noemen. Van heinde en verre te zien, is het voor den vijand een fraai mikpunt en de dappere verdediger zal dit historisch monument hartgrondig verwenschen, wanneer scherven en puin hem om de ooren vliegen; terwijl de torens den weetgierigen vreemdeling, inzonderheid den militairen toerist uit den vreemde, eene uitnemende gelegenheid bieden om onze positie dood op zijn gemak te verkennen en eenige aanteekeningen te maken, die later van waarde zouden kunnen zijn.

Zelfs gedurende de manoeuvres, die velerlei zoogenaamde verborgenheden ontsluieren en aanschouwelijk voorstellen, kon het vreemdenbezoek aan het kasteel

niet worden belet, en de lui reden met koets en paard,

I. 8

Sluiten