Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die omweg niet in den smaak viel van den gezagvoerder, die daardoor erg slecht te spreken was, omdat, zooals

hij zich uitdrukte, zijn Marine-vaartuig tot „vrachtschuit"

of „snertschip" verlaagd was.

Ten einde het stoomschip voor zijn oorlogzuchtig doel meer geschikt te maken, had de Militaire kommandant van Banka de bemanning met 25 soldaten ver-

sterkt»

Het kommando over dien troep was opgedragen aan den ie Luitenant Vassers, Jules Vassers, bijgenaamd „de Geurmaker", een jong, degelijk officier van 26 a 27 jaar, die reeds te velde zijne sporen verdiend had; zijne levendige geaardheid en zijn lust naar het avontuurlijke waren oorzaak, dat hij meestentijds „haantje de voorste was"; van daar zijn bijnaam. Zijn succes maakte hem wel eens wat al te overmoedig, zoodat niets hem dan onmogelijk of gevaarlijk scheen en hij alles wilde beproeven, doch hij was voor overreding vatbaar, wat hem dan ook dikwerf van al te dolle streken terughield.

Met de meeste opgewektheid had hij zich ingescheept, niet zoozeer wegens de mogelijkheid om „aan den slag" te komen en „die sloebers van zeeroovers op hunne knuisten te tikken", als wel omdat de tocht via Moeara Kompeh ging, waar zijn vriend de kapitein d'Horvan kommandant was, die hij te velde had leeren kennen en die bij zekere gelegenheid door zijn beslist en dapper optreden, hem uit eene benarde positie had verlost, zoodat hij hem dus als het ware het leven verschuldigd was.

Hij hoopte bij zijn vriend te mogen verblijven ge-

Sluiten