Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je staat voor de vijandelijke benting, je moet er in! .. „ Kletspartijtjes houd je maar straks! . . . . "V ooruit

Hierop ging d'Horvan sluipende voorwaarts, eenigszins weifelend gevolgd door zijn vriend, zijn medejager, wiens hart hevig klopte en die naar alle zijden schuw en angstig rondblikte, als verwachtte hij achter eiken struik de vurige tijgeroogen hem te zien tegenblinken

Een driehonderdtal schreden slopen zij op die wijze geruischloos voort in de als het ware tastbare duisternis, zelfs hunnen adem inhoudende, en bleef de kapitein andermaal staan, toen zij een kleine open ruimte in het bosch bereikten, waar de stralen der maan, die door de hooge toppen drongen, schaduwen teekenden op het donzige gras, terwijl een beekje zacht murmelend voortstroomde, zijne schitterende en kabbelende golfjes een oogenblik in den lichtkring vertoonende en daarna weder in de duisternis verdwijnende.

Met veelzeggend gebaar wees de kapitein op een kolossalen omgevallen woudreus in hunne nabijheid, daarna

op de zwarte diepte van het bosch tegenover hen, vervolgens op het beekje, draaide zich langzaam om en

sloop verder.

Door een soort van angst gedreven stak \ assers de hand uit om zijn geleider tegen te houden, doch deze zag hem even met een doorborenden blik aan en bewoog zijne lippen als wilde hij zeggen; „Kubiek mordieu!"... vervolgde daarna zijnen tocht en verdween zoo zacht en toch zóó snel, dat het den luitenant toescheen als had hij met eene geestverschijning te doen gehad.

Hoewel het kalme, vredige plekje waar hij zich bevond als het ware tot mijmeren uitnoodigde, bevond

Sluiten