Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muren getuigen te doen zijn van den moed onzer verdedigers en hunnen heldhaftige Bondgenooten 4 om binnen die muren, de deugden der weldadigheid en der menschenliefde, in eene tot dusverre onbekende mate te doen schitteren, en, in één woord om allerwege wederkeerige gevoelens van welwillendheid achting en vertrouwen in te boezemen of aan te kweeken.

Ed. Mog. Heeren! aan u is het, dat de ontwikkeling dezer heilrijke zaden toekomt. De natie, voor het eerst in haar geheel vertegenwoordigd, heeft het oog op uwe handelingen. Vergeten wij nimmer dat de eensgezindheid de beste waarborg is van ons aller veiligheid. Toont in alle aangelegenheden, de zucht voor het goede, die verkleefdheid aan de algemeene belangen van den Staat, die den verlichten vaderlander behooren te kenmerken; en dat uw voorbeeld eerlang in aller harten de liefde voor de vrijheid en voor de instellingen, welke haar verzekeren, op onwrikbare grondslagen vestige!

Gelukkig dan de Monarchie der Nederlanden, en gelukkig de Souverein die hen, gesterkt door hun vertrouwen en genegenheid, op de baan des voorspoeds en der glorie zal geleiden!"

Na het houden van de aanspraak door Zijne Majesteit, welke onder eerbiedige stilte werd aangehoord, antwoordde de Voorzitter der Eerste Kamer; hij eindigde zijne rede met de woorden: „Wij bidden het opperwezen, dat het Zijne zegeningen op Uwe Majesteit, Haar Doorluchtig Huis, en Haar Rijk uitstorte. Leve de Koning!"

Daarna begaf zich de stoet naar de Groote Markt,

Sluiten