Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Luisterrijk waren verder de feesten ter gelegenheid

van 's Konings inhuldiging gegeven.

Men was trotsch op zijn Vorst, en ieder gaf gaarne uiting aan de gevoelens van liefde en verknochtheid aan een der telgen van het Huis van Oranje-Nassau, nu dat Huis niet alleen opnieuw in zijn vroegeren luister was hersteld, maar thans zelfs schitterender en heerlijker blonk, door de Koningskroon, en hare aanverwante attributen, waarmede dat Huis een nieuw en gezegend tijdperk intrad.

*

* *

Op 7 October 1840 deed koning Willem I afstand van den troon. Hij droeg het Koninklijk, Groothertogelijk, en Hertogelijk gezag over op zijn beminden zoon, den Prins van Oranje, die de wettige opvolger dezer

waardigheden was.

De proclamatie van dit feit sluit met een dankbetuiging aan 's Konings beminde onderdanen „voor de menigvuldige blijken van vertrouwen en verknochtheid", welke de Koning van hen in de ruimste mate had mogen ondervinden. Daarbij was verder gevoegd: „wij overtuigen Ons, dat zij met liefde én eerbied hunnen nieuwen Koning zullen ontvangen, aan Wien het a er an reeds zoo veel verpligt is, en die met een diep bewogen hart, doch met mannelijken moed, onder het nederig opzien tot de hulp en bijstand van God Almagtig, de Nederlandsche, Luxemburgsche en Limburgsche kroonen op den dag van heden uit Onze handen heeft aanvaard, om, door Hem en Zijne wettige opvolgers, bezeten te worden, tengevolge der plegtige akte van Onzen vrij-

Sluiten