Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Staten-Generaal voor den Troon komen, en de bij de Grondwet bepaalde verklaring afleggen, welke vervolgens door elk der leden, hoofd voor hoofd, be-

eedigd zal worden.

2i°. Zijne Majesteit zal dezen eed ontvangen, gedekt

zijnde, en zittende.

22°. Onmiddellijk na de hoofdelijke beëediging zal de eerste Koning van wapenen zijnen scepter zwaaien, en driemaal met luider stemme uitroepen: Leve de Koning!, dat door den anderen Koning van wapenen zal worden herhaald.

Trompetgeschal zal zich dadelijk doen hooren met het vaderlandsche lied van Wilhelmus, en het \ olkslied, en, op een daartoe te geven sein, zal deze plechtigheid aan den volke bekend gemaakt worden door ioi kanonschoten, en het luiden van alle klokken.

230. De beide Koningen van wapenen zullen zich alsdan buiten de Kerk begeven en strooipenningen werpen. Gelijktijdig zullen de vier Herauten van wapenen zich te paard begeven, ieder vergezeld van een commando cavalerie, ten einde penningen te strooien op verschillende plaatsen.

24°. Inmiddels zal de oudste predikant te Amsterdam den preekstoel beklimmen, eene korte toespraak houden en een gebed uitspreken; het gebed zal door Psalmgezang besloten worden.

25°. Zijne Majesteit zal daarna de Kerk verlaten en naar het Paleis terugkeeren op dezelfde wijze, en met denzelfden stoet, als bij het heengaan. Het geschut en het klokkengelui zullen Zijne Majesteits terugkeer naar het Paleis aankondigen.

Sluiten