Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jonge knappe weduwe, waren toevertrouwd. Daar hij volstrekt niet hield van vermaak buitenshuis, integendeel zeer gesteld was op de gezelligheid van den familiekring, had hij het gezelschap zijner huishoudster meer gezocht dan voor zijn gemoedsrust dienstig was. En daar hij van de zijde der huishoudster nooit de minste toenadering had opgemerkt, en veel te beschroomd en goedaardig was om haar den dienst op te zeggen zonder een geldige reden te noemen (want juffrouw Elgers was voor haar dubbele betrekking uitstekend geschikt) was de goede man in een zeer netelige positie geraakt. Het denkbeeld om aan zijn kinderen een tweede moeder te geven, stond reeds lang bij hem vast, en daar zijn beschroomdheid hem stekeblind maakte voor de bewijzen der genegenheid, die zijn huishoudster voor hem koesterde, en daar hij bovendien geen dames onder zijn weinige kennissen telde, die in aanmerking konden komen, zoo had hij zijn toevlucht genomen tot den „meer en meer gebruikelijken weg".

Daar de advertentie in een hoogst bescheiden toon was gesteld, kwamen er slechts weinig brieven, doch daaronder was één, waarvan hij het handschrift meende te kennen. En — het slagersboekje gaf hem de zekerheid, dat de schrijfster van dien bescheiden en keurigen brief, juffrouw Elgers zelve moest zijn.

Ieder gewoon man zou hierin een ongezochte en heerlijke aanleiding gevonden hebben om tot de langge wenschte verklaring te komen. Menigeen zelfs zou de waarheid vermoed hebben, n.1. dat juffrouw Elgers nooit op die advertentie geschreven zou hebben, als ze niet vermoed had, wie de schrijver was, dat zij met echt

Sluiten