Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgeving van patienten te brengen! Anna kan immers voor hem zorgen en ik zal wel goed op hem passen. Ik begrijp echter niet, waarom Tilde niet naar huis komt, zij gaat daar niets vooruit en in haar eigen huis kan zij alle gemakken krijgen, die zij verlangt."

„Zij wil niet!" zeide mama.

Arme moeder! Hare kinderen hadden het haar niet gemakkelijk gemaakt. „Zij wil niet!" Mama had zich nooit tegen onzen wil verzet en papa in kleinigheden ook niet.

Mama vertrok met eene halve belofte mijnerzijds, maar nog dienzelfden avond zond zij mij een brief van Tilde's dokter, waarin deze op gezelschap voor zijne patiënt aandrong.

Tevergeefs wachtte ik op een beslissend oordeel van Walter in deze zaak. Ik zag hem den volgenden dag bijna niet, hij had het druk. Wel had ik mijne belofte aan mama gegeven, dat ik den volgenden dag vertrekken zou, maar ik hoopte altijd nog, dat Walter een machtwoord zou spreken, waardoor ik van mijne belofte ont slagen zou worden.

„Hij schijnt mij te kunnen missen," dacht ik mistroostig, toen hij, nadat hij haastig koffie had gedronken, als terloops opmerkte, eer hij de deur uitging: „Mama zeide mij, dat je morgen gaat, ik heb een doorgaand kaartje besteld."

Ik gevoelde mij diep gegriefd. Ik had mij gevleid, hem zooveel nader te zijn gekomen en moest nu ondervinden, dat dit slechts zoo was in mijne verbeelding.

Hoe geheel anders was mijn leven geworden, hoe inenigen avond hadden wij niet gezellig samen thuis doorgebracht, hij met zijne boeken, ik met mijn hand-

Sluiten