Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeiders koers naar Samalangans strand. Het kostte veel moeite, eene botsing der ranke vaartuigen te voorkomen, daar ze nagenoeg geheel een speelbal der onstuimige golven waren. Immer voorwaarts ging het echter, hoe menigmaal de door forsche handen omklemde roeispanen in de lucht in plaats van in het water sloegen. Kon het anders? Weet een Hollander van weifelen, waar de donder van het geschut hem in de ooren dreunt? En hoe geweldig verkondigden de vuurmonden, die onze dapperen op hun tocht naar de kust beschermden, den vijandelijken benden, die zich achter den heuvelrug hadden verzameld, dat de dood weldra verschrikkelijk onder hen zou rondwaren, dat de roode vlag die nog zoo fier, zoo uitdagend op de vorstelijke balei wapperde, binnen enkele dagen voor de driekleur zou moeten plaats maken. Wat beteekent echter de kracht des menschen in vergelijking van die der natuur? Hoe Janmaat zich weerde, meer dan eene sloep sloeg om, of werd tegen de rotsen verbrijzeld. Dat lot onderging ook de boot, waarin Siman gezeten was. Onze vriend gevoelde evenwel geen bijzonderen angst, toen hij gewaar werd, dat niet de riemen der matrozen maar eigen kracht hem nu naar den vasten wal zou moeten brengen. Kon hij niet zwemmen als een visch? Als kind zwom hij met zijne makkers de diepe leiding over achter het huis zijns vaders; als man was hij meer dan eens de snelstroomende kali Sapi al zwemmende overgestoken als de gètèk *) door den banjir te ver was afgedreven van de plaats, waar zij gewoon-

i) Bamboezen vlot.

Sluiten