Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men liep toe om te gaan kijken, de substituut alleen keerde zich bedaard af.

De rechter-commissaris was echter nog niet overtuigd, hij confereerde langen tijd met den substituut en den burgemeester, in verband met de gemaakte aanteekeningen, doch moest zich ten slotte gewonnen geven. Mitsdien werd Pieter van Os voorloopig ontslagen. Kalm en met plompen stap verliet hij de hoeve met het voornemen er straks een paar te gaan „vatten" in „den paternoster." „Noa zoo ies wil 'ne mins gère is wa pruuve."

Intusschen vertrokken de heeren van het gerecht weer naar hunne woonplaats nadat de burgemeester en de rijkspolitie voorloopig instructie hadden gekregen de gangen na te gaan van de minder gunstig bekend staande individuen in den omtrek en voornamelijk uit te vorschen of deze of gene onder hen ook groote verteringen maakte. Den volgenden dag besprak de substituut de geheele zaak met den officier op diens parket, daarna verliet hij hem en begon deze de zaak nogmaals te ontleden, te bestudeeren en uit te pluizen, door vergelijking onderling van de gemaakte aanteekeningen en rapporten. Eindelijk leunde hij achterover in zijn stoel en overdacht bedaard wat hem te doen stond, nu en dan een rookwolkje uitblazende van zijn versch opgestoken sigaar.

Nu eens leunde zijn krachtige denkerskop achterover op de leuning van zijn feauteuil, dan weer gleed zijn intelligente, rustige blik opnieuw even over een der stukken. Dan deed de man der wet weer een flinken trek aan zijn sigaar en opnieuw achterover leunende

Sluiten