Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Zien zuske.

B. Hoe widde da?

L. Da hê ie mien ezeet.

B. lek doch da 't sien liefke woar.

L. Neje — hi hêt gien liefke.

B. Het 'r oe da oek ezeet?

L. Joa.

B. Da mo ge soó niet vroage.

L. Woar veur nie?

B. Woar veur nie — da mó de nie vroage — da past nie.

L. Da moak doch niekse.

B. Joa — sekers — da moakt wel — da mag-de nie doen, da goa oe nie an — gie bin toch sien liefke nie? L. (Verlegen). Neje — moeder — iek nie — moar B. Nou — wa hè de.

L. lek mag 'm toch geern — joa — 't is zunne goei joeng.

B. (Wat boos, ziet haar aan). Lieske Lieske da goa nie goe — ge meugt nie van 'm denke — heur de. L. Da doe 'k nie — moar 'k mag 'm toch geern. B. Joa, joa — moar da 's nie goe — wa dink de

wel — sunne menier.

L. Da kan ikke toch niet helpe da 't eune menier is. g Neje — moar — moar, goa moar an oe wark

ien 't koamerke.

L. Joa, (gaat naar de deur links, laat die open).

B. (Ruimt de kopjes weg). Lieske?

L. (In 't andere vertrek). Joa — wat blief-de ?

Sluiten