Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening getrouwd! En dat een meisje niets te maken zou hebben met...

Mevrouw Hartefeld, die naast Hetty zat, legde haar ongemerkt de hand op de knie om haar te kalmeeren; Hetty hield in eens stil en opziende zag ze den spotlach op meneer Hartefelt's gezicht.

„Meisjespraatjes!" zei hij verachtelijk de schouders ophalend en verder sprak men niet meer over Lucie's engagement. Maar 's avonds toen Hetty met mevrouw in de verandah zat en niet wist, dat Willem in de kamer vlakbij was, vatte ze het onderwerp weer op.

„Wat zegt ü er nu van, mevrouw? is dat nu 'n huwelijk? en dat 'n meisje niets te maken zou hebben met 't vroeger leven van den man, die haar ten huwelijk vraagt.... ik vind dan, dat tante het haar wel degelijk had moeten zeggen — ze is oud en wijs genoeg om dan zelf te weten wat ze wil

„Ja, dat is ook zoo."

,,'t Is toch ook zoo bespottelijk — de meisjes moeten zich rein en hoog houden — of liever, wij willen dat tegenover ons zelve, maar ook, omdat we aan den man, met wien we ons misschien voor ons leven zullen verbinden, het beste en mooiste willen geven, dat in ons is. Maar wij van onzen kant mogen van hem niets verwachten! We moeten maar onze oogen toedoen en nog heel dankbaar zijn als hij je goed genoeg vindt om je tot zijn' vrouw te maken .. .."

„Ja maar, iemand die zooals Lucie een man trouwt om zijn geld, kan van haar kant heusch ook niet veel aanspraak maken — dat staat dus precies gelijk. En de vrouw, die zelf zoo weinig eischen stelt voor een

Sluiten