Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Natuur heeft toen haar oude macht herwonnen, haar liefdevol gewezen een weg om langs te gaan naar de zonnige hoogten, die glansden vèr.

„For she was at the age when Nature is the mere docile responsive mirror of the spirit, when all her forces and powers are made for us, and are only thereto play chorus to our story."

Nu kwam er een tijd van vrijheid, waarin langzamerhand ontwikkeld zijn de krachten die harmonie brengen moesten in het wilde maatlooze bewegen harer gevoelens.

Een jaar, waarin degene, die haar gedachten altijd bezighield, verre was, en zij, ontrukt aan den verlammenden invloed van wat zij in rampzalige verblinding haar liefde had genoemd, zich wendde tot andere dingen en meer en meer beseffen ging de schoonheid van het Leven en den ganschen omvang der taak die zij daarin te vervullen had.

Niet langer zichzelf alleen, niet meer het kleine egoïsme regeerde haar denken; er kwam een breeder beschouwen der dingen, een meer omvatten van het leven in zijn diepte en breedte, en het besef eener Macht, die alles aan zich onderwierp.

Dat was de heerlijke vrijheid van het benauwende gevoel, gebonden te zijn aan een ander in alle gedachten en bij alle gevoelens, dat verstikt had zooveel wat in groote schoonheid rijzen wou in haar binnenste.

Zij worstelde los zich van de banden, zij voelde niet meer de verantwoordelijkheid van den invloed, dien zij

Sluiten