Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

want de gezellige kout deed den tijd vergeten, en de spoorweggidsen zijn in België, wat tijdsopgaaf betreft, voor de zijlijnen op voet van oorlog met de treinen.

Oudenaarde zal dubbel zoo groot zijn als ons Naarden — en veel bizonders biedt het niet, behalve het stadhuis; maar dat alleen telt voor een geheele stad. Wie de stadhuizen van Brussel, van Gent, van Brugge gezien heeft, roemt ze als voortreffelijke bouwgewrochten; maar in Leuven en Oudenaarde worden zij verre overtroffen. A.ls een stukje fijn gesneden speelgoed dat ge op uw hand zoudt willen zetten, zoo staat daar het hooge huis van Oudenaarde's vroedschap te prijken. Ge vergeet grootte en omvang bij de aanschouwing van dit bevallige monument, en uw zinnen geven er zich geheel aan over, zooals bij de schoonste en meest harmonisch saamgestelde gewrochten die de schepping biedt.

De Gothiek heeft hier een harer laatste lofliederen gezongen; ze stond op het punt door een anderen bouwstijl verdrongen te worden, en elders was dit ook reeds nadrukkelijk geschied. In 1525 was de bouw begonnen, en tien jaren later reeds werd het vergulde beeld op den met een kroon gedekten toren geplaatst en was het gewrocht voltooid. Welke offers moeten de ingezetenen van een kleine stad zich getroost hebben om zulk een gebouw te stichten ! Uit de raadzaal met haar fraaien schoorsteen, betreedt ge een balkon, dat het midden vormt van een lange voorgalerij. Weinig is er noodig om u den weeldetijd na de voltooiing van het stadhuis voor te stellen. De steenen van 't gebouw nieuw, en fonkelend in de zon; de voorgevel pronkend met al zijn beelden, die nu helaas uit de

Sluiten