Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tongval — welk dialect spreken trouwens bij ons in Holland ook nog veel voorkomt.

Voor gesprekken in 't openbaar vindt men dat Vlaamsch niet welluidend genoeg — al moge het nog zoo intiem zijn — en dus spreekt men dan Fransch. Daarom zou zuivering van uitspraak voor de Vlamingen een eerste vereischte zijn; de beschaafderen, die met Hollanders in aanraking komen, streven er naar en erkennen gaarne de grootere welluidendheid van goed uitgesproken Nederlandsch. De voorzitter van het Gentsch congres, baron de Maere, heeft er in zijn degelijke openingsrede trouwens op gewezen. Om de taal te zuiveren roept hij de hulp van de vrouwen in — en zeer terecht!

Wij hebben ook een aantal volkomen gangbare uitdrukkingen die men daarginds niet verstaat. Als gij zegt: het is hier druk, dan zal men u vreemd aanzien. Even goed hadt ge kunnen verklaren : het is hier koek. 't Adjectief druk kent men in Vlaanderen niet; men zegt: er is hier veel volk : beaucoup de monde!

Men kent ook geen spoorkaartje, zooals wij, maar zegt reiskaartje. Een spoorkaartje zou een vergunning zijn om sporen te dragen. In de bezienswaardige oudvlaamsche herberg Vlissingen te Brugge, vindt ge sulferpriemen in een bakje naast de schouw hangen. Sulferpriemen zijn bij ons de voormalige zwavelstokken, die in Zeeland trouwens ook nog sulfers genoemd worden.

Ook wordt er in sommige tongvallen erg met de uitgangen der woorden gesold. Toen den 25sten September 1881 Conscience op zijn zeventigsten verjaardag zijn triumftocht binnen Brussel hield, en hij in de Beurs

Sluiten