Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trouwde vrouw aan den gang? Dat eerlijk? dat echt sociaal. Ha, ha — de sociale gemeenschap van vrouwen was 't." En omdat ie aan d i e dingen niet meedeed, omdat hij niet meezwabberde met de bent moest men hem ongelukkig maken ....

„Stil toch, stil toch!" onderbrak hem de angstige Roza, en ze duwde haar beide handen tegen z'n borst, om hem achteruit te dwingen, en ze ging vóór hem staan, als om z'n woorden te bedekken, toen ze den voorzitter vroeg, hoe 't mogelijk was geweest iemand te veroordeelen op getuigenis van eenen Nachtglas, die spoedig zou terechtstaan wegens diefstal en op die van Sander, die in deze toch partijdig was. Dat was toch geen rechtspraak, dat zou geene justitie doen.

„Maar mejuffrouw," weer was 't de vleiende stem van den voorzitter die deze woorden sprak „we zullen natuurlijk de woorden van uwen broeder voor ongesproken houden. Ik wil u enkel opmerken, dat beide getuigen ons als hoogst betrouwbaar vóórkomen, 't Is waar, meneer Nachtglas ligt onder verdenking bij zijn patroon. Maar u weet hoe spoedig een baas den werkman verdenkt. Meneer Nachtglas heeft ons meer dan eens blijken gegeven van zijne toewijding voor de zaak van den werkman. En — 't spijt mij meer dan ik u zeggen kan — uw broeder mag hem hierin wel als voorbeeld aannemen. En, aan den anderen kant is uw broeder niet alleen verdacht, maar zelfs veroordeeld door ons. Zoo als de justitie thans in den lande wordt uitgeoefend, zult u moeten toegeven, dat wij hare verdenking niet dezelfde waarde kunnen toekennen als aan onze veroordeeling. Uw broeder is veroordeeld op de getuigenis

Sluiten