Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deed zelf open, en toen zei Rossinet, die haar niet kende, heel leuk: zoo meisje, is de majoor thuis?"

„En wat deed zij toen," vroeg mevrouw Robida net alsof ze het verhaal al niet tot vervelens toe gehoord had.

„Zij hield zich heel goed, liet hem binnen en ging zich toen als de wind verkleeden, om een oogenblik later als mevrouw binnen te komen. Tableau!"

„Dat zou iets voor Roeding zijn," merkte Jaspers op.

„Ik wou, dat ik dien man toch eens zag," zei mevrouw Robida; „daar hoor ik nu altijd zooveel van."

„Dan zou u naar zijn kamer moeten gaan, mevrouw; maar dan moet u eerst belet vragen, want anders heeft hij een jas zonder passanten aan," raadde Jaspers aan.

„Of heelemaal geen jas," viel Max in, „zooals ik verleden week trof, toen ik hem voor 't eerst opzocht."

Zoo ging terstond het gesprek ongedwongen en van het eene onderwerp op het andere door; het liep over de collega's, de families, de stad en de laatste uitvoering van de offïciersvereeniging H. Z. D., waarvan de oorspronkelijke beteekenis „hooren, zien, dansen" was, doch waarvoor Roelvinck de uitlegging „heeren ! zoent dames" uitgevonden had. In een oogenblik was de avond om, niettegenstaande het reeds over twaalven was, toen Robida, nadat hij de bezoekers uitgelaten had, de huisdeur op nachtslot kon doen.

(Slot volgt.~)

li.

iS

Sluiten