Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ ILADZ.

51 C. BESCHERMIN GSTYPE 69

52—58 ONDERLINGE VERGELIJKING DER ONTGINNINGSMETHODEN; KEUZE EENER METHODE VOOR

EEN BEPAALD GEVAL.

52 Moeilijkheid eener definitieve keoze 71

55 Indeeling der mineraalafzettingen 72

54 Keuze Tan het type Toor gangen 73

55 Kenze eener ontginningsmethode Toor gangen 74

56 Kenze van het type voor lagen 74

57 Kenze eener methode van het oprullingstype 76

58 Kenze eener methode van het instortingstvpe • 77

59—60 II. lIEUVELltOUIV.

59 Onderscheid met diepbouw; plaats tan den stollen 77

60 Voor- en nadeelen van den heuvelbouw 78

61-66 111. MGBOIW.

6t Op welke afzettingen dagbouw wordt toegepast 80

62 Voordeelen van dagbouw 81

63 Nadeelen van dagbouw 81

64 Invloed van het talud 82

65 Algemeene regels voor den afboaw 83

66 Ontginning van stroomafzettingeo 84

67 Het wederopzoeken van verworpen lagen

en gangen 85

68-125 HOOFDSTUK III. NEVEN- EN DÉTAILBEWER¬

KINGEN BIJ DEN AFBOUW.

68 Welke bewerkingen bedoeld worden 89

69 84 I. HET WINNEN TAN HET HINKRAAL EN HET

LOSBREKEN TAN HET GESTEENTE.

69—72 Hel se brammen en liet losbreken.

69 De invloed der vrije vlakken 90

70 Het schrammen 91

71 Invloed *an het schrammen op de breedte der galerijen; schrammachines. 92

72 Het nilbreken van het mineraal 94

73- 82 IC. Het seliieten.

73 Het maken van het boorgat 95

74 De ontploffingsmiddelen 97

75 Het laden ran een boorgat met krnit en het ontsteken daarvan 99

76 Het laden van een boorgat met dynamiet en het ontsteken daarvan.... 100

77 Voorzorgsmaatregelen welke bij het schieten in acht te nemen zijn.... 101

Sluiten