Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algeineene regels zijn daarvoor dus niet te geven; alleen Ican als principe wurden^aangenomen dal de putten vertikaal worden gemaald, omdat in dat geval het al'diepen vergemakkelijkt, en de opvoer van het product, de ventilatie en de waterafvoer eenvoudiger en beter wordt.

§ ». GESCHIEDENIS VAN HET MAKEN DER MIJNPUTTEN.

Vroegste methode.

In vroeger tijd werden de mijnputten, waar dit mogelijk was, in de afzetting zelf afgediept. De redenen hiervoor waren velerlei:

lc. omdat men zich toen niet of zeer weinig bezig hield met voorloopige onderzoekingen, door den lageu trap waarop de geologische wetenschap zich bevond, en den betrekkelijk veel hoogeren prijs van het gewonnen mineraal, zoodat bijna elke afzetting ontginbaar was;

2°. omdat dan bij het afdiepen tevens een gedeelte van het product werd

verkregen, wat de onkosten geheel of gedeeltelijk goedmaakte (zie 4e); ."5°. omdat men zich er weinig oiu bekommerde of de mijnwerken al dan niet in de toekomst een voldoende mate van veiligheid aanboden, daar men door de onvolkomenheid der machinale inrichtingen voor opvoer van het product, ventilatie en waterloozing toch niet zeer diep kon gaan; 4". omdat de mijnwetgevingen in dien tijd geheel anders dan tegenwoordig waren ingericht, en de mijnen veelal klein en in handen waren van enkele personen, die dikwijls geen kapitaal genoeg bezaten om kostbare werken aan te leggen, en voor wie bet alleen zaak was het meeste product en de meeste winst in den koristen tijd te verkrijgen, enz. enz. De gevolgen van een dergelijke werkwijze bleven niet uit; de mijnbouw ontaardde in een roofbouw (§ 17), welke zonder eenig systeem en met verwaarloozing van vele veiligheidsmaatregelen werd doorgevoerd, totdat de werken niet meer toegankelijk waren en de ontginning moest worden opgegeven.

Tegenwoordig wordt een soortgelijke methode ook nog wel toegepast, maar dan alleen in afzettingen die een zóó geringe waarde vertegenwoordigen en in zóó groote hoeveelheid aanwezig zijn, dat het werkelijk niet zou loonen daarvoor veel onkosten te maken b. v. in dakschiefergroeven.

Latere methode.

Van lieverlede echter kwam men lot de overluigiug, ook door de meerdere volkomenheid der machines waardoor de werken langer konden duren, dal

Sluiten