Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze roofbouw alle afkeuring verdient en niet alleen onpraktisch maar ook oneconomisch is, aangezien een niet zelden groot gedeelte der afzetting daardoor verloren gaat en verdere ontginning naar de diepte, door het gevaar dat de bovenliggende ingestorte werken opleveren, niet meer uitvoerbaar is.

Desniettemin ging men voort de putten zoo mogelijk »'» de afzetting te maken, deels om de onmiddellijke balen welke hieraan verbonden waren, doch ook omdat het afdiepen van een put in vast gesteente door de onvolkomenheid der hulpmiddelen verbazend lang duurde en dus veel geld kostte. Daarbij waren de eischen, welke aan den opvoer werden gesteld geheel andere dan tegenwoordig en gaf ook de waterloozing weinig moeite daar deze gewoonlijk door middel van open galerijen (tunnels) geschiedde. De meeste oude mijnen n.1. liggen in bergachtige streken, waar het drijven dezer tunnels in den regel geen principieele moeielijkheden gaf' (§ 217).

Tegenwoordige methode.

Eerst door de toepassing van boormachines en meer volkomen boorapparaten alsmede van kruit en dynamiet bij het afdiepen van pulten, was het mogelijk met betrekkelijk geringe kosten in vast gesteente tol een aanmerkelijke diepte te komen, terwijl gelijktijdig de blijvende machines een groote verbetering hadden ondergaan, maar tevens van dien aard waren dat zij om aan de vereischten van vervoer van het product te kunnen voldoen vertilcale pullen noodzakelijk maakten.

Bij hel afdiepen van pullen in de ufzetling was dil gewoonlijk niet le verkrijgen daar de afzetting zelve niet vertikaal was. Men liet dus b.v. in gangen den pul alle buigingen en zelfs kleine verwerpingen hiervan medemaken, waardoor de zoogenaamde gebroken pulten ontstonden; maar zelfs waar zij, zooals bij lagen, meer regelmatig uitvielen, waren zij toch niet vertikaal. Daarbij kwam nog dat men, het beginsel toepassende om tijdens het afdiepen ook al hel voorhanden product te winnen, aan den put geen constante doorsnede gaf, maar deze nu eens eng, maar dan weer zeer wijd maakte, wat natuurlijk de voldoende ondersteuning der wanden zeer bemoeilijkte, dikwijls ook onmogelijk maakte en dus veel gevaar voor instortingen opleverde.

Een en ander is oorzaak geweest dat men deze werkwijze genoegzaam geheel verlaten heeft en de pulten steeds vertikaal en met gelijkblijvende doorsnede maakt. Zelfs waar men thans loodrecht slaande afzettingen gaal ontginnen, maakt men den pul niet in maar op eenigen afstand van de laag of gang ('), daar

(') De mineraalzakken en stokwerkeu (deel I § 120) maken dikwijls een uitzondering op dezen algemeenen regel.

Sluiten