Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verversching minder goed (§ 33, 1316). Wil men een grootere productie verkrijgen zoo worden meerdere strooken gelijktijdig, doch na elkaar in bewerking genomen, zoodat een trapvormig a/"6ou«jfronl ontstaat. Deze figuur heeft dus een groote overeenkomst met lig. 4, doch zijn in de laatste de fronten van beneden naar boven, in de eerste van rechts naar links gericht.

Is bet dak slecht, zoo wordt na het wegnemen van een (hier smalle) strook de tweede niet vlak naast de eerste gedreven, maar men laat een gedeelte kool ter breedte van een strook onaangetast en neemt dus eerst de strooken q van beneden naar boven weg (fig. 6); zijn deze afgebouwd en voldoende ondersteund, zoo worden de strooken p van boven naar beneden afgebouwd en naarmate dit voortgaat het dekkende tot instorten gebracht. De voordeelen zijn de volgende: le. wordt de werkman beter gevrijwaard tegen beschadiging door de losse massa, en kan hij zich bij een instorting steeds tijdig naar q redden; 2e. geschiedt het vervoer der kool uit eiken pijler langs de onderliggende werkgalerij; begint men dus onderaan bij de strook q zoo laat men successievelijk bet mineraal langs den vloer glijden tot in de galerij; bij deze methode heelt men echter dikwijls last van het mijngas dat geen goeden uitweg naar boven heeft. Dit laatste is juist wel het geval bij den afbouw der strooken p terwijl de afvoer van het product door q geschiedt en zeer gemakkelijk is.

Men gaat daarom soms nog verder (fig. 3), neemt eerst q weg en bouwt dan p en r aan weerszijden daarvan gelegen van boven naar beneden af.

Opgemerkt moet intusschen worden dat het uitbreken der kool bierbij dikwijls moeilijker is omdat men tegen de helling in werkt en dat in elk geval transport naar q noodig is. De veiligheid der arbeiders is echter veel meer gewaarborgd.

Over de wijze van inbrengen en de plaats der ondersteuning van het dak zie § 118. Wij maken er echter opmerkzaam op dal men, indien bij den afbouw onnut materiaal in voldoende hoeveelheid wordt verkregen, dit zeer goed in plaats der stutten kan gebruiken. Het wordt dan in bet midden der strooken q als droge muur opgestapeld, zoodal tegen p en r smalle, door de noodige stutten geschoorde loopwegen openblijven, waarlangs tevens bet mineraal tijdens den afbouw van p en r afglijdt.

3. Methode met korte pijlers.

§ ALGEMEENE EIGENSCHAPPEN. Hierbij wordt het afbouwveld door een reeks ondeiling rechthoekige galerijen van betrekkelijk geringe door-

Sluiten