Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een deel van het nuttige product tusschen het opvulsel te laten. De gevolgen kunnen dan echter zijn: 1". dat in de mijn zelf niet genoeg opvulsel achterblijft en een der hoofdvoordeelen van het type verloren gaat; 2®. dat bij de latere zuivering (hoofdstuk XI) een groote hoeveelheid steenen wordt verkregen. Niet zelden worden dan deze laatste weer in de mijn teruggebracht om ter opvulling te dienen. Dit laatste geschiedt soms ook met de afval (slakken) der smelterijen, indien deze op korten afstand van de mijn zijn gelegen (zie echter § 2B).

Is het opvulsel niet op de genoemde wijzen te verkrijgen of is het daardoor geleverde materiaal onvoldoende zoo blijven nog twee wegen open: le. men kan onderaardsche steengroeven maken (§ 17 fig. 39); in de praktijk wordt dit weinig gedaan. Ook leveren in enkele gevallen de ertslooze opvullingen van spleten materiaal ten gebruike in de mijn;

2e. men kan het door bovengrondsche steengroeven verkrijgen, indien deze in den naasten omtrek zijn aan te leggen en de transportkosten gering zijn.

§ 27. HET INBRENGEN VAN HET OPVULSEL. Waar het opvulsel van buiten af wordt aangebracht, is het zeer aan te bevelen het vervoer er van geheel onafhankelijk van het mineraaltransport te doen plaals hebben.

Niet zelden is dan ook een afzonderlijke put aanwezig, die natuurlijk liefst zoo dicht mogelijk bij de steengroeven, de sorteerwerkplaatsen of de smelterijen dient te zijn. Het spreekt van zelf dat deze put moet uitmonden op een der bovenste toegankelijke galerijen, zoodat het vervoer in de mijn tot een minimum beperkt wordt, en in geen geval een opvoer naar boven noodig is. Van daar dat men ook wel den luchtput voor dit doel bezigt.

Desverkiezende maakt men gebruik van schoorsteenen, die dan echter om vastklemmingen te voorkomen een vrij aanzienlijke wijdte moeten bezitten.

Als principe neme men aan een omlading van het opvulsel in elk geval te vermijden, en alleen de zwaartekracht te laten werken in verband met de helling (zie ook § 62).

In den regel worden de zijwanden der optevullen ruimten zorgvuldig bekleed met droge muren uit de grootste en regelmatigste stukken bestaande, en worden de kleinere daarin eenvoudig gestort en opgesloten. Wij zullen later (§ 32 e. v.) gelegenheid hebben het geval te bespreken dat de hoeveelheid opvulsel onvoldoende is, of dat tusschen het opvulsel ruimten voor vervoer of ventilatie moeten worden uitgespaard.

Vooral in gasrijke kolenmijnen moet aan een behoorlijke verpakking van het opvulsel de meeste zorg voorden besteed, daar anders licht even als in het puin

Sluiten