Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreft zullen wij ook hier onderscheid maken tusschen dunne en dikke afzettingen. Voor koollagen kan me» als algemeene regel aannemen dal het type slechts wordt toegepast bij een vast hangende, ofschoon ook andere omstandigheden, in aanmerking te brengen zijn, wat uit het vervolg zal blijken.

Wij vinden verder de bij instortingstype behandelde methoden terug in gewijzigden vorm.

De methode met vukhen veronderstelt een zeer gedetailleerden voorbouw overeenkomende met die der korte of lange pijlers. Het eenige kenmerkende onderscheid met deze methoden is het gebruik van opvulsel.

Het principe der long-wall-melhode draagt hier den naam van methode met breed front, bij de Duitschers onder de benaming »Strebbau" bekend. Zij nadert echter in vele gevallen, door het aanwezig zijn van een werkelijken voorbouw, lot de methode met lange pijlers en wordt ook wel met deze gecombineerd aangewend (§ 33).

Bij steile helling en aanzienlijke, vooral ook bij zeer onregelmatige dikte der afzetting gaat de methode met breed front over in die met tl•(!ppen, welke tevens de karakteristieke methode voor den gangmijnbouw is.

Bij dikke afzettingen kan men evenals vroeger (§ 16) is de eerste plaats een heUende- en een hovizotltule methode onderscheiden. Koollagen, die groote neiging tot zelfontbranding bezitten, ontgint men ook wel door de rerliiiflle methode, waarbij om aan de genoemde schadelijke eigenschap tegemoet te komen, aan elkaar grenzende verlikale strooken worden afgebouwd. Dan nog wordt hier en daar de o»tl/irotti»èff.smethode toegepast, welker eigenaardigheden echter beter later worden vermeld (§ 50).

A. AFZETTINGEN VAJf GERINGE DIKTE, fl. Methode met vakken (').

CPLAAT IT).

§ 31. ALGEMEENE EIGENSCHAPPEN. Zooals reeds is gezegd, heeft men hier eigenlijk te doen met een pijlerbouw met volledige opvulling, en is minsten een voorbouw tot en met het drijven van werkgalerijen noodig.

(') De verklaring dezer benaming vindt men in § 42.

Sluiten