Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot op 10 of 20 M. van de zool der laag en verbindt de uiteinden daarna door een galerij, die als grondgalerij voor hel blok dienst doet, en dus geheel in het vaste gesteente is gelegen. Van deze laatste uit worden dan op bepaalde afstanden korte dwarsgalerijen naar en in het verlengde der niveaugalerijen in de afzetting gedreven, die deze in afbouwvelden verdeelen. De laatste worden dan op de beschreven wijze afgebouwd, maar men heeft het thans in zijn macht een in brand geraakt veld geheel af te sluiten zonder dat de ontginning van de andere wordt gehinderd.

§ IS. ONTGINNING VAN DIKKE EN DAARBIJ ONREGELMATIGE AFZETTINGEN. Voor afzettingen van zeer onregelmatigen vorm en groote dikte (zakken, stokken, lagers) volgt men een eenigszins afwijkende werkwijze. Reeds is opgemerkt (§ 24 en 42) dat de horizontale methode, en meer in het bijzonder de dwarsbouw, voor dergelijke afzettingen de eenig rationeele is.

Men maakt eerst een galerij in doch rondom de afzetting, ten einde den vorm hiervan goed te leeren kennen; zij wordt aan de basis van een blok gedreven en staat door een dwarsgalerij in verbinding met den put. In tig. 52 is de afbouw eener onderste snede in horizontale projectie voorgesteld. De grondgalerij P Q wordt daarna in dier voege aangelegd, dat de snede in twee ongeveer gelijke deelen wordt verdeeld; in de figuur is zij als rechte lijn geteekend, er is echter natuurlijk geen bezwaar om ze zwakke krommingen te geven: het hoofddoel moet zijn de lengte der strooken aan beide zijden ongeveer even groot te maken, zoodat de afbouw er van gelijktijdig naar beide zijden is afgeloopen.

Hel zal echter niet altijd mogelijk zijn aan deze voorwaarde te voldoen, en wel vooral, wat bij ertsafzettingen geen zeldzaamheid is, indien de massa waardelooze gedeelten bevat van genoegzame groolle om ze onafgebouwd te laten. In de figuur is zulk een gedeelte X voorgesteld; om ook het daarachter gelegen erts te kunnen winnen, drijft men een nieuwe (blinde) galerij a b aan de grens met X, die door een paar korte galerijtjes c d en e f met P Q wordt verbonden. De verdere werkzaamheden behoeven niet verder verduidelijkt te worden; men maakt ook hier in den regel gebruik van de methode met vakken.

Het spreekt van zelf dat het niet noodig is de omtrek-galery, die langwijlig en duur is, voor elk blok te maken, en nog veel minder voor elke snede. Men drijft ze alleen indien men grond heeft om te verwachten dat de uitwendige vorm der afzetting aan de basis van een blok zeer veranderd is ten opzichte van die van het bovenliggende.

Sluiten