Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is ook de meest voorkomende voor dikkere lagen (tot circa l'/j M.) die een genoegzame hoeveelheid opvullingsmateriaal opleveren. Niet zelden vindt men echter bij zulke lagen een overgang naar, of een combinatie met pijlerbouw (§ 18 en 55). De methode met vakken wordt slechts in bijzondere omstandigheden toegepast (§ 51) en is meer beperkt tot den dwarsbouw (§ 45).

§ S8. KEUZE EENER METHODE VAN HET INSTORTINGSTYPE Bij aanwending van het instort ingstf/p** is de gewone pijlerbouw de meest voorkomende methode; deze bezit het groote voordeel van onder zeer uiteenloopende omstandigheden gebruikt te kunnen worden en zich gemakkelijk met andere methoden te laten combineeren (§ 19); daarbij zijn geen extra-onkosten voor hel opvulsel noodig, en kan door den vrij uitgebreiden voorbouw de productie zonder veel moeite versterkt worden, terwijl tevens de laag in hare eigenschappen genoegzaam bekend wordt. Alleen voor zeer regelmatig loopende lagen kan de long ««//-methode door hare meerdere goedkoopte aanbeveling verdienen.

De methode met korte pijlers vereischt een zeer vast mineraal eu een stevig dekkende, wordt om die reden bij koollagen zelden en meer bij ertslagen van betrekkelijk geringe waarde (b. v. ijzerertsen) aangewend.

Dikke lagen worden tegenwoordig in den regel niet met dit type ontgonnen; waar men het toepast bezitten de hellende-en de horizontale methoden de reeds bovengenoemde eigenschappen.

11. 1IEUVELKOV11.

§ 59. ONDERSCHEID MET DIEPBOUW; PLAATS VAN DEN STOLLEN. In § lt hebben wij reeds aangegeven wat onder deze benaming te verslaan is. Het kenmerkende onderscheid met diepbouw is dus alleen gelegen in het ontbreken der eigenlijke mijnpulten. Intusschen is dit onderscheid toch niet scherp; in de eersle plaats zal men ook bij heuvelbouw niet zelden genoodzaakt zijn putten te maken, hetzij voor de ventilatie of voor het inbrengen van opvulsel, ook wel voor beide doeleinden; in de tweede plaats is bij diepbouw het voorkomen van open galerijen b. v. voor de walerloozing niet buitengesloten. In enkele zeer oude mijndistricten, o. a. in den Harz spelen deze zoogenaamde »stollen" ook thans nog voor het transport van het mineraal een hoofdrol (en wel wordt dit tegelijk met en op het afvloeiende water door

Sluiten