Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die volgens de lengte in twee deelen is gesplitst. Men maakt eerst een boorgat (§ 73) en steekt het werktuig met het breede gedeelte daarin, waarbij de wangen een weinig uit het gat steken. Wordt tusschen de laatste nu een lange wig gedreven zoo werkt de kracht het sterkst beneden in het boorgat waar het door de »aiguille" geheel werd opgevuld, zoodat een soortgelijk resultaat verkregen wordt als bij het schieten.

Waar de lagen sterk hellen is het inslaan dier wiggen altijd lastig en ook zeer vermoeiend. In den laalslen tijd is in zulke gevallen het volgende werktuig toegepast. Een lange en scherp toeloopende ijzeren wig loopt aan het stompe einde in een vierkante borst uit, waaraan een haak is bevestigd. Achter de borst bestaat het instrument eenvoudig uit een ijzeren staaf, waaromheen een vrij zwaar gewicht heen en weer kan glijden. Aan den voorkant bezit dit gewicht een haakje; hieraan wordt een touw bevestigd dat verder om een katrol is geslagen die aan den borsthaak is opgehangen.

Een man houdt nu het uiteinde van de staaf vast en brengt de wig in den gewenschten sland; een tweede trekt door het touw over de katrol het gewicht met kracht naar voren, waarbij het tegen de borst aanstoot en de wig doet indringen; zoodra het touw wordt losgelaten valt het gewicht van zelf weer terug.

De wiggen oefenen alleen een scheurende werking uit, en worden dus een eind boven den schram ingeslagen met behulp van mokers. In den regel zal het niet gelukken het koolstuk daardoor reeds tot afbreken te brengen, en moet men hiertoe breekijzers (§ 122) gebruiken. Ligt de schram boven den vloer of zool zoo kan men trachten door het inslaan van wiggen met grooten hoek dit gedeelte op te lichten, en ondersteunt dit door het inbrengen van koevoeten (§ 122). Ook het pikhouweel (§ 121) kan worden aangewend waar de massa reeds wat gescheurd is, b. v. na het gebruik van breekijzers.

Over de ondersteuning zie § 118.

B. HET SCHIETEN.

§ 99. Bij hel schieten hebben drie bewerkingen plaats;

le. hel maken van het boorgat;

2e. het laden er van;

3e. htt ontsteken dier lading.

HET MAKEN VAN HET BOORGAT. Een boorgat is een lange en smalle cilindrische ruimte, die hetzij uil de hand hetzij met behulp van machinale krachten in het gesteente of hel mineraal wordt gemaakt door middel van

Sluiten