Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal echter duidelijk zijn dat deze dikwijls niet dik genoeg is oui de geheele hoogte of breedte der galerij in zich op te nemen, met andere woorden dat men niet zelden verplicht zal zijn de laatste voor een gedeelte in het hangende of liggende der afzetting te drijven.

In steil staande afzettingen kiest men daartoe als regel den wand die zich het gemakkelijkst laat bewerken, tenzij de kosten vau onderhoud daarin te groot zouden worden, wat alleen door ondervinding is uil te maken.

Bij vlakker hellende lagen wordt gewoonlijk het liggende genomen, eensdeels omdat dit meestal vaster is dan het hangende, en daarbij nog de algemeene regel geldt, dit laatste zoo weinig mogelijk aan te tasten om een vóórlijdig breken er van te voorkomen, en ten andere omdat dan de laag boven in de galerij uitmondt en het dus bij de ontginning er van zeer gemakkelijk is het gewonnen mineraal direct in de onderstaande wagens af te voeren. Hierop zal in § 169 nog nader worden teruggekomen. Ook bij een middelbare helling der afzetting volgt men meestal de laatst beschreven methode (zie o. a. fig. 141).

Bij smalle en steile gangen laat men dikwijls de ontginningsgalerijen niet alle kleine krommingen der afzetting mede maken, maar drijft ze afwisselend gedeeltelijk in het hangende, gedeeltelijk in het liggende op zoodanige wijze, dat de richting der galerij zoo weinig en zoo langzaam mogelijk verandert, ten eiude daardoor het vervoer te vergemakkelijken en aan den luchtstroom zoo weinig mogelijk hindernissen in den weg te leggen (§ 132).

B. HET FERZGHERE\ DER GALERIJEN, ff. Houten verzekering.

§ Hit, BENAMING EN DOEL DER ONDERSTEUNINGEN. In § 85 is aangegeven wat verslaan wordt onder het verzekeren der galerijen. Voor zulke die slechts betrekkelijk korten tijd in gebruik zijn, dus voor de meeste onlginningsgalerijen, bezigt men in den regel hout en wel gewoonlijk rondhout dat alleen van den bast ontdaan wordt.

Deze wijze van verzekeren noemt men betimmer,nj. Is slechts een niet te sterke drukking van boven aanwezig zoo is het aanbrengen van een kap a (fig. 75), bij drukking van ter zijde b. v. bij bijna vertikaal staande lagen, dat vau twee stijlen bb (fig. 79) voldoende; wordt de drukking meer algemeen zoo dient men beide te combineeren (fig 75).

Bij eenigszins wijde galerijen en sterken druk van boven heeft de kap

Sluiten