Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeste ontginningsgalerijen) gebruikt men daarom gewoonlijk vrij zacht hou!, dat zich gemakkelijk laat bekappen en meest goedkoop en overal le verkrijgen is.

Moet de betimmering lang blijven slaan, en vooral indien de drukking sterker is, zoo zal men betere en hardere houlsoorlen bezigen (ijzerhout).

Dikwijls echler zal ook dil hardere houl slechts een beperkten duur bezitten en van lijd tot tijd moeten verwisseld worden, daar het door de warme en vochtige mijnlucht wordt aangetast en vermolmd. De kosten van onderhoud worden daardoor niet oubelangrijk vermeerderd en men gaat in dergelijke gevallen, en vooral als het hout vrij duur en de drukking sterk is, dikwijls er toe over de galerij met een geheele of gedeeltelijke omwanding van metselwerk te voorzien.

In den laatsten tijd wordt ook dit in een aantal mijnen vervangen door een ijzeren bekleeding, die tegenover metselwerk hel voordeel heeft van veel gemakkelijker aan te brengen le zijn, en waarvan het materiaal, indien de galerij wordt verlaten, steeds nog eenige waarde vertegenwoordigt (zie verder § 101), en soms meermalen kan gebruikt worden.

Het zijn voornamelijk de dwars- en grondgalerijen, die in aanmerking komen om op laatstgenoemde wijzen verzekerd te worden.

Dit geschiedt echler altijd door bijzondere personen, waarom bier alleen de soorten van bekleeding in het algemeen zullen besproken worden.

§ 97. MATERIAAL VOOR METSELWERK. Voor metselwerk wordt in de meeste gevallen natuurlijke breuksteen gebruikt of, indien deze goedkoop te verkrijgen is, gebakken steen.

Het spreekt wel van zelf dat voor natuurlijken steen alleen die soorten mogen gebezigd worden, welke zeer moeilijk verweeren, b. v. fijne graniet, harde kiezelzandsteen, grauwacke, bazalt, kalksteen, enz., terwijl schiefers, mergels en diergelijke soorten niet te gebruiken zijn.

Het is geen bepaald vereischte dat de uilgebroken steen door regelmatige vlakken wordt begrensd, doch is dit een gewilde eigenschap, zoodat men bij voorkeur gesteenten neemt die in lagen zijn afgezet of regelmatige vlakken bezitten (afzonderingsvlakken, deel I § 117).

Worden gebakken steenen aangewend zoo geeft men ze, indien dit mogelijk is, de afmetingen die hel meest met den aard van het metselwerk overeenkomen, daar dit natuurlijk het werken in de mijn vergemakkelijkt en de massa zelf steviger maakt.

Het zand, dat bij het maken van mortel of cement gebruikt wordt, moet zooveel mogelijk zuiver zijn. Het wordt van te voren altijd gewasschen en

Sluiten