Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijnbouw, die in den regel bij steile helling plaats heeft, en waar minder dan bij kolen tegen een vergruizing van het product behoeft gewaakt te worden, biedt dit eerste transport gewoonlijk geen moeilijkheden.

B. HET VERVOER IN DE WERKCiALERIJEN.

§ lOê. Deze galerijen worden hier steeds horizontaal verondersteld eu kunnen dus alleen voorkomen bij de methoden met strijkende pijlers en strijkende strooken ('). Het is een voordeel der hellende methoden dat deze complicatie van het vervoer geheel vermeden wordt.

Hel transport van het product heeft hier uitsluitend plaats door menschen en in wagens, die over rails loopen, en wel zooveel mogelijk met dezelfde wagens die voor het verdere vervoer dienen. Bij dunne lagen zal men dezen regel niet altijd willen toepassen, omdat daardoor gewoonlijk een vermeerdering van de hoogte der werkgalerijen noodzakelijk zou worden en moet dus lateieen omlading plaats hebben (meest in de grondgalerij) (§ 169); men neemt dan niet zelden de wagens die reeds voor het transport uit de werkplaats hebben dienst gedaan. Over de constructies vau wagens, rails enz. zal later (§ 166) het noodige worden gehandeld. Meestal wordt de galerij met enkel spoor aangelegd, en naar behoefte een wissel voor het passeeren der leege wagens gemaakt.

Is de galerij zeer laag dan kan men zelfs de dwarsliggers ontheeren; men slaat dan op bepaalde afstanden van elkaar kleine paaltjes iu den vloer, die slechts even daarboven uitsteken, en bevestigt daarop onmiddellijk de rails, of gebruikt in plaats van de paaltjes kleine vierkante ijzeren plaatjes.

Ofschoon natuurlijk aan het leggen der baan hier niet die zorg behoeft besteed te worden die in de grondgalerij wordt verlangd, mag men toch niet in het andere uiterste vervallen daar dit op de snelheid van het vervoer en het nuttig effect van den werkman steeds invloed heeft.

Daar deze werkgalerijen meest een beperkte hoogte en lengte hebben is het vervoer met paarden hier geheel uitgesloten (zie ook § 170). Het transport heeft plaats tot aan de remvlakken of de diagonaalgalerijen, waarover nader in de volgende paragrafen.

(') De ruimten die voor het vervoer worden uitgespaard in de hellende strooken bij de methode met breed front, worden echter ook werkgalerijen genoemd, voor het geval zij niet als schoorsteenen zijn ingericht; op deze is § 105 van toepassing.

Sluiten