Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met breed front, indien de afvoer van het product door de hellende galerijen plaats heeft en de baan voor menschen te steil wordt, verplaatst zich het afbouwfront hoe langer hoe verder van de grondgalerij en is men verplicht ook het remtoestel telkens te verplaatsen, terwijl het zaak is daarmede zoo weinig mogelijk tijd te doen verloren gaan.

Men gebruikt dan zeer dikwijls de remschijf, een uit hard hout bestaande schijf a (fig. 110) met as cc die uit 3 deelen is saamgcsteld: het binnenste is 78 mM. breed en bezit 810 mM. middellijn, de beide uiterste zijn 26 en 52 mM. breed met 940 mM. middellijn. In de aldus gevormde gleuf loopt een ketting, waaraan de wagens zijn bevestigd (een touw of kabel zou te veel neiging tot afglijden vertoonen). De deelen der schijf worden door ijzeren ringen verbonden.

Deze schijf rust in een kruis ee van zacht hout, en kan daarin draaien, wat nog vergemakkelijkt wordt door een ijzeren ring g, die tusschen het beslag d van schijf en kruis is aangebracht.

De remschijf wordt eenvoudig evenwijdig aan den vloer der galerij gelegd zóó dat de ketting k op de goede hoogte komt voor aanhechting aan de wagens; is dit geschied dan wordt het toestel verder bevestigd door drie stijlen f. Het remmen zelf heeft alleen plaats door een stuk hout, dat tusschen schijf en kruis gestoken en naar behoefte aangedrukt wordt.

Een goed werkman heeft niet meer dan een paar uur tijd noodig om het geheel te verplaatsen, terwijl de klosrem soms twee dagen kan vorderen.

Zonder ons verder met andere soortgelijke remtoestellen bezig te houden zij nog opgemerkt:

le. dat zij worden opgesteld (behalve natuurlijk de remschijf) boven de horizontale werkgalerij waarop het vervoer plaats heeft; geschiedt dit op meerdere tegelijk dan boven de bovenste. In fig. 138 is dit aangegeven, waar G deze galerij voorstelt;

2e. dat het te verkiezen is de rem, hetzij klos- of handrem door een aan den hefboom gehangen gewicht in den rusttoestand steeds gesloten le houden, zoodat de werkman dit gewicht moet oplichten om de wagens in beweging te brengen. Men voorkomt daardoor tot op zekere hoogte ongelukken door onachtzaamheid van den remmer. Bij de remschijf is dit niet mogelijk.

§ MOS. DE REMVLAKKEN MOETEN NIET VOOR HET VERKEER DIENEN. Na deze voorafgaande bespreking zullen wij nagaan hoe het remvlak zelf moet worden ingericht.

Sluiten