Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werking vau den ventilator elke der vier galerijen (indien deze in dezelfde omstandigheden verkeeren) bijna even goed geventileerd wordpn, als wanneer er slechts één verbindingsweg tusschen de punten van in- en uitgang der lucht ware (').

De voor de ventilatie uiterst belangrijke regel luidt dus: Hoe meer de intredende luchtstroom verdeeld wordt, hoe meer lucht door de mijn xal strijken.

Eerst door toepassing van dit principe is liet mogelijk geworden in de sterk gashoudende mijnen door het gelijktijdig werken op meerdere plaatsen een groote productie le verkrijgen.

§ 133. DE REGELING DER LUCHTSTROOMEN. Ten gevolge van deze verdeeling is het niet te vermijden dat hier en daar twee of meer luchtstroomen elkaar ontmoeten om gezamenlijk een anderen weg le volgen. Stellen wij b. v. hel geval dat de stroomen A en B, die in tegengestelde richting loopen, door C moeten ontwijken, zoo zal, indien de galerijen den vorm van fig. 140 hebben, noodzakelijk een schok ontstaan, en indien b. v. B veel sterker dan A is, bestaat de mogelijkheid dat A zooveel teruggedrongen zou worden, dat de lucht aldaar in het geheel niet meer tot C zou geraken, waardoor de ventilatie achter A ophouden zou.

Dit wordt vermeden door afronding der hoeken en het plaatsen van een soort van houten beschot hij k (fig. 156), waardoor geen schok meer kan ontstaan, en integendeel een sterkere stroom B een gunstigen invloed zal uitoefenen op de ventilatie achter A, doordat hij de lucht aldaar zal medeslepen. Een dergelijke afronding der hoeken dient tevens overal plaats te vinden waar de luchtstroom van richting verandert.

Moeten in dezelfde galerij twee stroomen elkaar kruisen, zoo wordt het hangende gedeeltelijk uitgehouwen en door middel van metselwerk een door tocht voor elk der stroomen gemaakt; fig. 168 geeft in lengte- en dwarsdoorsnede hiervan een voorbeeld, dat verder geen verklaring behoeft.

Als aanvulling van den in § 129 gegeven regel, dat men de toe te voeren hoeveelheid lucht moet kunnen vermeerderen, worde hier, hetgeen onmiddellijk uit het bovenstaande volgt, opgemerkt dat men ook de ventilatie in dier voege moet kunnen regelen, dat naar de eene werkplaats meer, naar de andere minder lucht kan worden geleid, al naar de behoefte van het oogenblik.

Liet men in de mijn den luchtstroom aan zich zelf over, zoo zou juist

(') Uit de in § 144 te geven formule laat zich gemakkelijk afleiden dat de weerstand theoretisch afneemt in reden van de derde macht van het aantal verdeelingen.

Sluiten