Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven alleen in sommige gevallen toereikend kan zijn om voldoende ventilatie te verkrijgen (natuurlijke ventilatie).

Meestal zal dit echter niet het geval zijn en moet men de snelheid der lucht kunstmatig trachten te verhoogen.

De som van alle te overwinnen weerstanden wordt in millimeters waterhoogte (of wat hetzelfde is, in kilogrammen per vierkanten meter) uitgedrukt door de formule:

L. O. SJ

W = . 0.0018.

D

Hierin is:

W = de totale weerstand;

O = de omtrek der galerijdoorsnede in Meters;

S = de snelheid der lucht in Meters per seconde;

L = de lengte der galerij in Meters, die door den luchtstroom doorloopen wordt;

D = de doorsnede der galerij in M2;

terwijl 0.0018 een getal is dat door een groot aantal proeven is vastgesteld (vergelijk tevens § 144 en 131).

Het spreekt van zelf dat dit de kleinste weerstand is, d. w. z. dat zij grootcr wordt bij sterk gekromde galerijen, bij werkpaatsen met scherpe hoeken enz. en dat indien de galerijen niet dezelfde eigenschappen hebben, men de weerstanden in elk dier galerijen moet berekenen en ze eerst daarna sommeeren.

§ 1S6. MIDDELEN OM DEN WEERSTAND TE OVERWINNEN. Het overwinnen dier weerstanden kan nu op verschillende wijzen geschieden: le. door de lucht kunstmatig weg te zuigen, en dus te verdunnen aan het

einde van den stroom (zuif/ende ventilatoren) (§ 145); 2e. door de lucht te verdikken, d. i. hare dichtheid te vermeerderen aan het begin van den stroom (door afkoeling of door blazende ventilatoren) (§ 155, 145);

3e. door de temperatuur van den uitgaanden stroom te verhoogen, en dus de

dichtheid der lucht aldaar te verminderen (ovens) (§ 154);

4e. door de lucht tengevolge der meerdere snelheid van kunstmatig ingebrachten stoom of samengeperste lucht weg te zuigen. Gedeeltelijk berusten de apparaten op temperatuursverhooging (stoom) gedeeltelijk op luchtverdunning (§ 156).

Voor grootere mijnen zijn bijna uitsluitend de le en 3e methoden in

Sluiten