Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voordeelen, doch de oplossing van het vraagstuk om gelijktijdig aan het vervoer een afdalende- en aan de lucht een opstijgende richting te geven, dat voor den praktischen mijnbouw van het grootste belang is, kan op rationeele wijze slechts door het aanbrengen van zuigende ventilatoren aan een afzonderlijken put geschieden.

Immers de blazende ventilator zou noodzakelijk boven een gedeelte van den diepsten put, d. w. z. die voor den opvoer van het product bestemd, moeten geplaatst worden, welke dus zou moeten worden afgesloten, en ofschoon het mogelijk is dat te doen zonder den opvoer te hinderen, is dit toch altijd met niet geringe moeilijkheid verbonden, terwijl bij zuigende ventilatoren de opvoer geheel van de ventilatie is afgescheiden. Wij zullen dus in het vervolg alleen deze behandelen.

Wij zijn tot nog toe van de stilzwijgende veronderstelling uitgegaan dat een opvoerput en een ventilatieput aanwezig zijn, en inderdaad is dit de eenige weg, die bij elke mijn moet gevolgd worden.

Ten eerste zou indien slechts een enkele put voorhanden ware, bij een of ander ongeluk b. v. een explosie of een gedeeltelijke instorting van dezen put, de in de mijn aanwezige manschap niet meer naar boven kunnen komen, daar èn de put zelf dan meest ontoegankelijk, èn de luchtverversching door het vernielen van de luchtafscheiding in den put, gewoonlijk zooal niet geheel verhinderd, dan toch onvoldoende zal zijn. Een aantal ongelukken en de dood van vele arbeiders zijn hiervan reeds het gevolg geweest.

Daarbij komt nog de moeilykheid om het gedeelte van den opvoerput dat voor de ventilatie moet dienen luchtdicht af te scheiden van de andere gedeelten. Zelfs gemetselde afscheidingen zijn onvoldoende omdat, indien zooals gewoonlijk de geleiders der opvoerkooien (§ 187) daaraan worden bevestigd, het metselwerk door het aanhoudende trillen losraakt, zoodat men zelfs een luchtverlies van 40% heeft geconstateerd. Het beste is nog een afscheiding van met messing en groef geschaafde en nauwkeurig passende planken, die geteerd en met werk gedicht en bovendien over de voegen nog met geteerd linnen bedekt worden. Genomen proeven gaven echter ook toen nog na eenigen tijd een verlies aan lucht van 28%.

Een laatste en niet gering te achten nadeel van een enkelen put is nog dat, tenzij deze een zeer groote doorsnede verkrijgt, de luchtweg te nauw wordt, omdat men die in geen geval mag combineeren met het gedeelte dat voor den wateropvoer is gereserveerd, aangezien dan de uittredende lucht afgekoeld en de ventilatie gehinderd zou worden.

Sluiten