Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de venlilalof-M^ttbt'ff, die in fig. 163 in vertikale doorsnede is afgebeeld. Van de Iwee assen A A wordt de eene direct door de machine bewogen, en aan de andere door middel van tandraderen een evengroote snelheid doch iu tegengestelde richting medegedeeld. Op elk dier assen zijn . 5 armen ppp en q q q bevestigd, welke van boven met eigenaardig gekromde vleugels zijn voorzien, ten einde het uit- en instroomen der lucht te vergemakkelijken. Deze armen zijn van hout met ijzer beslagen; de vleugels sluiten zoo dicht mogelijk aan den binnenwand van het metselwerk M, waarin bij O een opening is gelaten die met den luchtput correspondeert en waardoor de lucht wordt uitgezogen, terwijl de assen op zoodanigen afstand zijn geplaatst dat de vleugels elkaar slechts even kunnen passeeren. Deze moeten dus in de richting der pijltjes bewogen worden. Om dit duidelijk te doen uitkomen zijn in de figuur de gedeelten V en V' met harceering aangegeven ; V is het volume lucht dat tusschen twee vleugels en het metselwerk uit de mijn wordt weggevoerd, V' het volume dat tegelijkertijd tusschen 3 vleugels wordt toegevoerd. Bij elke omwenteling van een der assen is dus het werkelijk uitgezogen luchtvolume gelijk aan driemaal het verschil tusschen V en V", en daar de assen gelijktijdig draaien wordt voor elke omwenteling van den ventilator dit volume zesmaal het genoemde verschil. De vorm der armen is zóó gekozen dat dit laatste zoo groot mogelijk is.

De gewone afmetingen van den ventilator zijn: de straal of lengte van de armen 1.5 M., de breedte 2 M.; men geeft gewoonlijk niet meer dan 30 omwentelingen per minuut, waarbij ongeveer 10 M3 lucht per seconde worden uitgezogen.

Om verschillende redenen is het niet raadzaam de evengenoemde bedragen te overschrijden; moet meer lucht worden verplaatst zoo is men genoodzaakt 2 of meer ventilatoren aan te brengen, die op denzelfden put kunnen werken.

Tot deze soort ventilatoren behoort ook nog, behalve eenige andere minder voorkomende, de tciiullrontinel ran MS ooi s. waarbij elk der assen slechts twee vleugels bezit, die in verschillende vormen zijn gemaakt; een dier vormen is in fig. 170 voorgesteld, en zal verder wel geen verklaring behoeven. Het toestel is zeer zelden in groote afmetingen uitgevoerd (Engeland): in den regel wordt het gebruikt voor handventilator of voor luchtcompressoren bij smelterijen; het nuttig effect wordt in het algemeen zeer geroemd, zoo leverde volgens opgaaf zulk een handventilator van slechts 160 KG. gewicht en 60 touren per minuut een hoeveelheid van ruim 6 Al3 lucht. Zij munten uit door een soliede constructie.

De luchttrommels zijn niet geschikt voor geringe depressies; zij hebben

Sluiten