Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan het gebeuren dat door toevallige omstandigheden gloeiende deeltjes zich met de lucht uit de mijn vermengen en explosies veroorzaken; Be. zij kunnen in kolenmijnen aanleiding geven tot brand. Dit gevaar kan

echter door een doelmatige opstelling voorkomen worden;

6e. zij maken gewoonlijk den bouw van vrij hooge en dure schoorsteenen boven den luchtput noodzakelijk, omdat men daar anders te veel hinder zou hebben van de uittredende zeer warme gassen.

AANWENDING DER OVENS. Uit een en ander volgt, dat de toepassing van ovens slechts zeer zelden op ertsmijnen zal plaats hebben omdat deze te onregelmatig zijn, en dat zij in kolenmijnen alleen in bijzondere gevallen aan te bevelen zijn, maar dan ook zeer nuttig kunnen werken.

Als voorbeeld hoe zeer op een doelmatige inrichting, vooral van den rooster moet gelet worden, diene dat in de mijn Heinitz bij Saarbrücken een oven van 9 M2 roosteroppervlak per etmaal 4 ton kolen verbruikte en daarmede 6—700 M8 lucht per minuut verplaatste, terwijl in de mijn Dechen aldaar de rooster 10 M1 oppervlakte had en bij eene hoeveelheid verplaatste lucht van 7—800 M3 per minuut slechts 1.6 ton kolen verbruikte.

c. VENTILATIE DOOR AFKOELING.

§ 1SS. AFKOELING DOOR VALLEND WATER. Ten slotte moet nog de toepassing van het reeds in § 136 aangegeven beginsel worden vermeld n. 1. om door afkoeling een luchtstroom te weeg te brengen. Dit geschiedt door vallend water.

Een sterke explosie heeft gewoonlijk ten gevolge dat de richting van den luchtstroom juist wordt omgekeerd en dat de ventilator, ook indien deze niet beschadigd is, niet direct zal werken. Men heeft dan wel liet middel toegepast om in den opvoerput gedurende eenigen tijd een soort van regen te doen neervallen, waardoor le. de lucht aldaar wordt afgekoeld en de richting van den stroom weer de normale wordt; 2e. de versche lucht uit de atmosfeer wordt toegevoerd; 3e. de in den put aanwezige schadelijke gassen voor een deel in het water worden opgenomen.

Daar zulk een groote hoeveelheid water meest niet onmiddellijk kan worden aangebracht, zal men goed doen tot dat doel een bassin aan te leggen, dat steeds met water is gevuld en door een buis met kraan met den put in verbinding slaat. Voor de ventilatie van kleinere ruimten is ditzelfde principe op kleine schaal en op verschillende wijzen toegepast.

Sluiten