Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. VENTILATIE DOOR STOOM OF SAMENGEPERSTE LUCHT.

§ AëG. Juist op de omgekeerde werking berusten de methoden om damp van groote spanning of ook wel samengeperste lucht uit een of meer openingen te laten slroomen op zoodanige wijze dat daardoor lucht wordt medegezogen.

Vooral Korting heeft door zijn injecfor en straalapparaat zich voor de toepassing dezer methode zeer verdienstelijk gemaakt.

Op zich zelf zijn deze ventilatoren te duur voor geheele mijnen en geven zij ook in den regel een vrij gering effect, zij zijn echter hier en daar (meest als reserve) voorhanden, en kunnen ook dikwijls met voordeel worden toegepast waar men kleine ruimten te ventileeren heeft, en men voor een of andere reden toch reeds samengeperste lucht noodig heeft (b. v. voor boormachines), of waar men den verbruikten damp van onderaardsche machines kan benuttigen.

E. RESUMÉ VAN HETGEEN BIJ DE VENTILATIE IS IN ACHT TE NEMEN.

§ MS9. Gaan wij nu nog even resumeerende aan de band van het reeds bekende na in hoeverre een mijn moet worden voorbereid ten einde een goede ventilatie te verkrijgen.

De doorsnede van den opvoerpul hangt van bijzondere omstandigheden af, die later (§ 240) ter sprake zullen komen, en doet hier verder niets ter zake. Onder een zekere minimum-grootte kan men niet gaan, tenzij men meerdere pulten afdiept, doch steeds zullen deze wel genoegzame ruimte voor den intredenden luchtstroom aanbieden.

Die van den luchtput dient (§ 142) minstens zoo groot te zijn als de som van de doorsneden der luch(galerijen die er in uitmonden.

De van uit den put te drijven dwarsgalerijen, hetzij zij levens tot vervoer of alleen voor de luchtcirculatie dienen, zouden theoretisch dezelfde doorsnede moeten hebben als de vrije ruimte in den put, en hoewel dit niet altijd om andere redenen mogelijk zal zijn, is hel toch aan te bevelen zooveel doenlijk hiertoe te naderen (§ 152). Door deze hoofddwarsgalerij wordt de versche lucht in de mijn gebracht, en elke laag door een eigen grondgalerij van een voldoende hoeveelheid lucht voorzien. Voor elke dieper liggende étage worden de vroegere grondgalerijen tot luchtafvoergalerijen (§ 87).

Sluiten