Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F. DE PLAATS VAN DEN LUCHTPUT.

§ ÉS8. De plaats van den ventilatieput is van zeer veel belang. Men heeft het voorgesteld alsof het het best zou zijn de toe- en afvoerwegen van de lucht (dus den opvoerput en den luchlput) aan juist tegenoverstaande punten der mijn te nemen. Hieraan is het bezwaar verbonden, dat de verbindingen tusschen beide pulten zeer langwijlig en kostbaar worden, en daar zij in het begin der exploitatie moeten gemaakt worden, daarop sterk drukken zouden.

Daarenboven weet men dikwijls niet met zekerheid tot hoever zich de ontginning zal uitstrekken.

Voor de voorbereidingswerken heeft deze methode geen waarde zoolang niet de genoemde verbindingsweg voleindigd is, terwijl zij voor de ventilatie van geheele mijnen alleen dan rationeel is, wanneer de luchtafvoerwegen van lieverlede korter kunnen worden, d. w. z. bij die methoden waarbij de ontginning in de richting van den opvoerput naar den luchtput gaat, zooals b. v. bij de uitgaande long-wall-melhode het geval is (§ 22).

Bij andere methoden daarentegen, die juist de omgekeerde richting nemen, zouden de luchtwegen steeds langer worden en tevens moeilijk open te houden zijn.

Men ziet dan ook in de praktijk niet zelden het omgekeerde geval, n. 1. dat beide putten op zeer korten afstand van elkaar zijn geplaatst (tweelmgspulten) die gelijktijdig worden afgediept. Daarbij wordt het toezicht op beide putten zeer vereenvoudigd en behoeft geen afzonderlijke transportweg naar den luchtput aangelegd en onderhouden te worden, wat vooral in onbeschaafde of zeer bergachtige streken van veel invloed kan zijn.

Het nadeel is echter dat de ventilatie in de mijn niet zelden zeer bemoeilijkt wordt, vooral indien de ontginning een groote uitgestrektheid in de breedte verkrijgt en dat in het begin der ontginning, indien deze b. v. aan het eene einde der concessiegrens aanvangt en de putten aan het andere einde zijn gelegen, de lucht de dubbele lengte van de putmonding tot de werkplaatsen te doorloopen kan hebben. De voorbereidingswerken kunnen echter zeer gemakkelijk met versche lucht worden voorzien wat van zeer veel belang is, daar bij het maken hiervan de meeste schadelijke gassen ontwikkelen.

Het is moeilijk een algemeenen regel aan te geven, doch het komt ons hel raadzaamst voor niet in de beide uitersten te vervallen.

Ligt de afzetting niet diep onder de oppervlakte, zoodat het maken van

Sluiten