Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt, waardoor weer op den voortgang der werkzaamheden een ongunstigen invloed wordt uitgeoefend, en de productieprijs van het gewonnen mineraal dus stijgt.

Anderzijds is de aard der verlichting afhankelijk van die van het mineraal zelf. In ertsmijnen b. v. zal een betere verlichting kunnen verkregen worden, omdat men daarbij open lampen kan bezigen en de ventilatie er over het algemeen beter kan zijn. In kolenmijnen daarentegen kunnen om licht te begrijpen reden open lampen groot gevaar opleveren; zij zijn alleen dan in gebruik, wanneer zich geen of zóó weinig mijngas ontwikkelt, dat deze door de toetredende versche lucht gevaarloos wordt. Daar men echter nooit zeker is dat niet nu en dan dit gas in grootere hoeveelheid zal worden aangetroffen, zou het eigenlijk wenschelijk zijn het gebruik dezer lampen in kolenmijnen geheel na te laten en moeten zij in elk geval verboden worden bij de voorbereidingmerken daarvan.

§ £60. EERSTE VEILIGHEIDSLAMPEN. Eerst sedert het begin dezer eeuw echter zijn de zoogenaamde veiligheidslampen in gebruik gekomen, nadat Davxj ontdekt had dat indien een explosie plaats heeft in een nauwe gesloten buis, gevormd door een metaalgaas, zij zich niet naar buiten voortplant. Hij construeerde toen de bekende Davy-lamp, die hoewel in den oorspronkelijken vorm hoe langer hoe minder in gebruik, toch nog altijd als model dient en gediend heeft voor de later en ook heden gebezigde lampen.

Het hoofdbezwaar van al deze lampen is het gering lichtgevend vermogen; tegenover het voordeel van betrekkelijke gevaarloosheid kan dit echter geen groot gewicht in de schaal leggen.

Men moet het genoemde voordeel echter niet zoo opvatten, als zou men met zulk een lamp straffeloos door een ontplofbaar mengsel van lucht en mijngas kunnen gaan. Ten eerste kan door de ontploffingen die binnen in de lamp plaats hebben deze uitgaan, en zou een weder aansteken natuurlijk onmogelijk zijn. Ten tweede kan het gebeuren dat door den tocht de vlam even door het gaas naar buiten slaat, en dus een zeer gevaarlijke ontploffing teweeg brengt. Voorzichtigheid is dus zelfs bij het gebruik van veiligheidslampen aan te raden; wij zullen later (§ 161) zien, in hoeverre daaraan tegemoet kan worden gekomen.

De inrichting der oorspronkelijke Davy-lamp is uit fig. 178 te zien. In een ijzeren of koperen reservoir A wordt de olie bewaard, die door middel van de pit p verbrandt. Rond om deze is een schoorsteen van kopergaas geplaatst, van boven gesloten, en hoog genoeg om de verbranding niet te

Sluiten